สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรางค์กู่ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพณิชพล  ใจสุระ
 
1. นางณัฐนภา   ต้นงาม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. เด็กหญิงดวงดาว  วงษ์วัง
 
1. นางศุภัชญา  จันทะเขตร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 77 เงิน 9 1. นางสาวรพีพรรณ  สิงขรณ์
 
1. นางณัฐนภา   ต้นงาม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภวัฒน์  หอมใจ
 
1. นายประสิทธิ์  นามบุตรดี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมพ์พร  บุตรสอน
 
1. นางสาวทองพันธ์  ยงกุล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงคณิตา  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองหล่อ
 
1. นายอภิวัฒน์  วงศ์ภักดี
2. นายสุคนธ์  อำไพ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายภาณุพงศ์  ทรงเดช
 
1. นางสาวอาณิชยา  วรรณา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวดลฤดี  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายบัณฑิต  คำแพง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 77.92 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคมเพชร  ใสแก้ว
2. นายณัฐกิตติ์  สีสัน
3. นางสาววนิดา  ภิรมย์
 
1. นางจันทร์ทิพย์  เจียมพงษ์
2. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.6 เงิน 4 1. นางสาวพรทิพย์  มะณีล้ำ
2. นางสาวหทัยรัตน์  พงษ์ธนู
3. นางสาวอินถวา  ประมวล
 
1. นางเครือมาศ  ทองงาม
2. นางสาวกนกวรรณ  ศรชัย
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.25 เงิน 5 1. เด็กชายกิตติภูมิ  ประมวล
2. เด็กหญิงชุลีพร  หงษ์พร
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  นาโสก
 
1. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  บึงไกร
2. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธิติยา  พงษ์ธนู
2. นายสนธยา  ประทุมวัน
 
1. นางสาวสุพิศ  ศิริบูรณ์
2. นายวรโชติ  วงศ์นิล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72.25 เงิน 7 1. เด็กหญิงญาดา  บุึตรงาม
2. เด็กหญิงฐิติยาพร  อุ่นใจ
3. เด็กหญิงธิรพา  พงษ์สุระ
4. เด็กหญิงสกุณา  กลอนกระโทก
5. เด็กหญิงสุริยาพร  มะโนรัตน์
 
1. นายไพโรจน์   อุทธะจันทร์
2. นายวีระวุฒิ  จังอินทร์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิภาพร  เทียนสันเทียะ
 
1. นางสาวนารี  สุดแน่น
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76.5 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐ  แก้วคำ
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 70.16 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิลาสิณี  ปั้นทอง
 
1. นางธันยภัส  สีดาดิลกกุล
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พรหมงาม
 
1. Ms.Abelard G.  Garda
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สีสัน
2. เด็กชายณัฐพล  เล้าลอดพ้วย
 
1. นายธนพล  ทิมแก้ว
2. นายวัชรพล  รุ่งเรือง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนินท์ธร  บุญช่วย
2. เด็กชายยุคลเดช  ทิพย์แสง
 
1. นางสาวสุวิมล  บุราคร
2. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรุจิกาญจน์  หงษ์สนิท
2. นายสมภพ  สุธาอรรถ
 
1. นางสาวสุวิมล  บุราคร
2. นางสาวอุไร  ครบสุวรรณ
 
21 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลรัตน์  เดือนขาว
2. นายจินต์จุฑา  ทองเลิศ
3. นายอำนาจ  พงษ์สุระ
 
1. นางวิไลพร  จิตต์มั่นการ
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายธนวัฒน์  ระยับศรี
2. นายยุทธพิชัย  คำเสียง
3. นายสุจินดา  บึงไกร
 
1. นายกิตติศักดิ์  ดิษฐอ่วม
2. นายภาณุวัฒน์  ปิ่นหอม