สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 41.5 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงกิตติยา   ทำมา
 
1. นายศักดา  โสดามรรค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุภาพร   ลาทอน
 
1. นายศักดา  โสดามรรค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงนฤมล  จันมนตรี
 
1. นายศักดา  โสดามรรค
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70 เงิน 24 1. เด็กหญิงนีรชา  สมใจ
 
1. นายศักดา  โสดามรรค
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุชิต  ไชยฤทธิ์
 
1. นายศักดา  โสดามรรค
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 -    
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 -    
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทรงกลด
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  รักชาติ
 
1. นางทัศนียา   คำนวล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 11 1. นางสาวกนกวรรณ  พวงพุ่ม
2. นางสาวโยธะกา  หลอมทอง
 
1. นางทัศนียา  คำนวล
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงวิจิตรา  หมดทุกข์
2. นายศักดา  อุดทา
3. เด็กชายเกียรติพล  มนสิมา
 
1. นางนันท์นภัส  คำผง
2. นางสาวพิศมัย  สมบรรณ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 24 1. นายอิทธิพงษ์  จิตรสำราญ
 
1. นางนันทวดี  ปกป้อง
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.4 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงกิตติยา  ทำมา
3. เด็กหญิงวรรณิดา  นาคเสน
 
1. นางสาวดวงตา  อัมภรณ์
2. นายชนะกฤษ  ยอดแก้ว
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.63 ทองแดง 14 1. เด็กชายนราวิชญ์  อิ่มเต็ม
2. นางสาววิภาดา  บุตรมา
3. นายไชยพศ  สังขาว
 
1. นางสาวดวงตา  อัมภรณ์
2. นายชนะกฤษ  ยอดแก้ว
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงภาวินี  พลขันธ์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  พิมสมโภชน์
3. เด็กหญิงวัชรา  สีสวาด
4. เด็กชายวุฒิศักดิ์  บุญทาทอง
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  วรโคตร
 
1. นางรัตน์ดา  พรมทร
2. นางสาวดวงตา   อัมภรณ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงกชกร   ดารากรณ์
2. เด็กหญิงรัชนก   ทองมนต์
3. เด็กหญิงสุกัญญา   นาคประเสิรฐ
4. เด็กหญิงอภิญญา   บัวโชติ
5. เด็กชายเฉลิมชัย   เรืองหงษา
 
1. นางสาวขวัญฤทัย   ทองคำ
2. นางสุภลักษณ์   เบ้าหล่อเพชร
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.17 เงิน 19 1. นางสาวดารุณี  เพชรฎา
2. นางสาวพรวรรณ  พูลสุข
3. นางสาวพัชราภรณ์  พรมมาธร
4. นางสาวพิมพ์ผกา  ทองมันปู
5. นางสาวสิริยากร  คำหล้า
 
1. นางรัตน์ดา  พรมทร
2. นางสุภลักษณ์  เบ้าหล่อเพชร
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.4 เงิน 18 1. เด็กหญิงปนัดดา  เปรื่องปราชญ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ไทยสรวง
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงชนิดา  สุรินาม
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ลันดา
 
1. นางเพ็ญศรี  ไทยสรวง
2. นางรัตน์ดา  พรมทร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงราตรี  โคอินทร์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หัทยา
 
1. นางทัศนียา  คำนวล
2. นายพรมมา  บุญหล้า
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขันติวงษ์
 
1. นางทัศนียา   คำนวล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.3 ทอง 14 1. นายกฤษณะ  เบ้าคำผุย
 
1. นางทัศนียา  คำนวล
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.42 เงิน 8 1. เด็กชายวิทวัส  พูลสุข
 
1. นางสาวนิยดา  ไชยโย
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวโยธะกา  หลอมทอง
 
1. นางสาวนิยดา  ไชยโย
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทำมา
 
1. นางสาวนิยดา  ไชยโย
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นายสันติภาพ  บุญรอง
 
1. นางสาวนิยดา  ไชยโย
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปนัดดา  เปรื่องปราชญ์
 
1. นางวันเพ็ญ  สุตาพันธ์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกาญจนา  หวาสุข
 
1. นางวันเพ็ญ  สุตาพันธ์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวัชรี  สีวาด
2. เด็กหญิงอภิญญา  บัวโชติ
 
1. นางวันเพ็ญ  สุตาพันธ์
2. นางสาวนิยดา  ไชยโย
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกนกวรรณ  พวงพุ่ม
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  อินทรีย์
 
1. นางสาวนิยดา  ไชยโย
2. นางวันเพ็ญ  สุตาพันธ์
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กชายธนพล   คำหล้า
2. เด็กหญิงนิรัชฎาพร   พุทธเสน
3. เด็กหญิงอินทิรา   บุตรบุราณ
 
1. นางสุภลักษณ์   เบ้าหล่อเพชร
2. นางวันเพ็ญ   สุตาพันธ์
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 7 1. เด็กหญิง รัชนก   ทองมนต์
2. เด็กหญิงกชกร  ดารากรณ์
3. เด็กหญิงอภิญญา   บัวโชติ
 
1. นางสุภลักษณ์   เบ้าหล่อเพชร
2. นางวันเพ็ญ   สุตาพันธ์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิรินภา  พิมพ์สมโภชน์
2. เด็กหญิงเพ็ญประไพร  นาสมนึก
 
1. นางสาวนิยดา  ไชยโย
2. นางวันเพ็ญ  สุตาพันธ์
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิภาภรณ์  ชวนผดุง
 
1. นางสาวนิยดา  ไชยโย
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฤทธิเกียรติ  ป้องสีดา
 
1. นางนันทวดี  ปกป้อง
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนวภพ  ถึงไชย
2. เด็กชายวัชรพล  พรมมาธร
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 -    
37 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนากร  แซ่อ้วง
2. เด็กชายนวภพ  ถึงไชย
3. เด็กชายศุภกร  วังทอง
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
 
38 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิตติศักดิ์  กระจ่าง
2. นายนนทนันท์  ปานต๊ะราษี
3. นายสุรนันท์  คำผง
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกิจ   มรคคสันต์
2. นายธวัชชัย   รจนัย
3. นายอำนาจ   ชินไธสงค์
 
1. นางสุภลักษณ์   เบ้าหล่อเพชร
2. นางวันเพ็ญ   สุตาพันธ์
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง 14 1. นางสาวกานดา  จันทร์เพ็ง
2. นายนราวิชญ์  อิ่มเต็ม
3. นางสาวนิตยา  บุระกรณ์
4. นางสาวรัตนา  ผลบุญ
5. นางสาวสายพิณ  ศิรินัย
6. นางสาวสุชาดา  สัทธานุ
 
1. นางนันท์นภัส  คำผง
2. นางสาวพิศมัย  สมบรรณ์
3. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 10 1. เด็กชายจาตุรันต์  ปัญญาสูง
2. เด็กชายธรรมนูญ  เลิศสว่าง
3. เด็กชายวีระพงษ์  อนงค์ทอง
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางวันเพ็ญ  สุตาพันธ์
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กันหะบุตร
2. เด็กหญิงสุทธินันท์  ไมตรี
3. เด็กหญิงอุไรพร  บรรลุ
 
1. นางวันเพ็ญ  สุตาพันธ์
2. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายนัฐวุฒิ  วัฒนพรไพบูลย์
2. นางสาวบุษยา  ออมชมภู
3. นายวัชรพล  รักชาติ
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุวรรณ  คำโนนจาน
2. นางสาวพนัชกร  ทวาระคาม
3. นางสาวรัชนีวงค์  พรมโสภา
 
1. นางนันท์นภัส  คำผง
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
 
45 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายปิยะพันธ์   เห็นสว่าง
 
1. นางสุภลักษณ์   เบ้าหล่อเพชร
 
46 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายชนะชัย  พลขันธ์
2. เด็กชายนที  อินประเสริฐ
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ