สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 41.5 เข้าร่วม 27 1. เด็กหญิงกิตติยา   ทำมา
 
1. นายศักดา  โสดามรรค
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 24 1. นายอิทธิพงษ์  จิตรสำราญ
 
1. นางนันทวดี  ปกป้อง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นายสันติภาพ  บุญรอง
 
1. นางสาวนิยดา  ไชยโย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงวัชรี  สีวาด
2. เด็กหญิงอภิญญา  บัวโชติ
 
1. นางวันเพ็ญ  สุตาพันธ์
2. นางสาวนิยดา  ไชยโย
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 11 1. นางสาวกนกวรรณ  พวงพุ่ม
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  อินทรีย์
 
1. นางสาวนิยดา  ไชยโย
2. นางวันเพ็ญ  สุตาพันธ์