สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงนฤมล  จันมนตรี
 
1. นายศักดา  โสดามรรค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ทรงกลด
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  รักชาติ
 
1. นางทัศนียา   คำนวล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.63 ทองแดง 14 1. เด็กชายนราวิชญ์  อิ่มเต็ม
2. นางสาววิภาดา  บุตรมา
3. นายไชยพศ  สังขาว
 
1. นางสาวดวงตา  อัมภรณ์
2. นายชนะกฤษ  ยอดแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงราตรี  โคอินทร์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  หัทยา
 
1. นางทัศนียา  คำนวล
2. นายพรมมา  บุญหล้า
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวโยธะกา  หลอมทอง
 
1. นางสาวนิยดา  ไชยโย
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกิตติยา  ทำมา
 
1. นางสาวนิยดา  ไชยโย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กชายธนพล   คำหล้า
2. เด็กหญิงนิรัชฎาพร   พุทธเสน
3. เด็กหญิงอินทิรา   บุตรบุราณ
 
1. นางสุภลักษณ์   เบ้าหล่อเพชร
2. นางวันเพ็ญ   สุตาพันธ์