สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงสุภาพร   ลาทอน
 
1. นายศักดา  โสดามรรค
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 70 เงิน 24 1. เด็กหญิงนีรชา  สมใจ
 
1. นายศักดา  โสดามรรค
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 11 1. นางสาวกนกวรรณ  พวงพุ่ม
2. นางสาวโยธะกา  หลอมทอง
 
1. นางทัศนียา  คำนวล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงวิจิตรา  หมดทุกข์
2. นายศักดา  อุดทา
3. เด็กชายเกียรติพล  มนสิมา
 
1. นางนันท์นภัส  คำผง
2. นางสาวพิศมัย  สมบรรณ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.4 เงิน 14 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สมบูรณ์
2. เด็กหญิงกิตติยา  ทำมา
3. เด็กหญิงวรรณิดา  นาคเสน
 
1. นางสาวดวงตา  อัมภรณ์
2. นายชนะกฤษ  ยอดแก้ว
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.17 เงิน 19 1. นางสาวดารุณี  เพชรฎา
2. นางสาวพรวรรณ  พูลสุข
3. นางสาวพัชราภรณ์  พรมมาธร
4. นางสาวพิมพ์ผกา  ทองมันปู
5. นางสาวสิริยากร  คำหล้า
 
1. นางรัตน์ดา  พรมทร
2. นางสุภลักษณ์  เบ้าหล่อเพชร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.4 เงิน 18 1. เด็กหญิงปนัดดา  เปรื่องปราชญ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ไทยสรวง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงชนิดา  สุรินาม
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ลันดา
 
1. นางเพ็ญศรี  ไทยสรวง
2. นางรัตน์ดา  พรมทร
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.42 เงิน 8 1. เด็กชายวิทวัส  พูลสุข
 
1. นางสาวนิยดา  ไชยโย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 7 1. เด็กหญิง รัชนก   ทองมนต์
2. เด็กหญิงกชกร  ดารากรณ์
3. เด็กหญิงอภิญญา   บัวโชติ
 
1. นางสุภลักษณ์   เบ้าหล่อเพชร
2. นางวันเพ็ญ   สุตาพันธ์