สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมโพนค้อ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงภาวินี  พลขันธ์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  พิมสมโภชน์
3. เด็กหญิงวัชรา  สีสวาด
4. เด็กชายวุฒิศักดิ์  บุญทาทอง
5. เด็กหญิงเกษราภรณ์  วรโคตร
 
1. นางรัตน์ดา  พรมทร
2. นางสาวดวงตา   อัมภรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงกชกร   ดารากรณ์
2. เด็กหญิงรัชนก   ทองมนต์
3. เด็กหญิงสุกัญญา   นาคประเสิรฐ
4. เด็กหญิงอภิญญา   บัวโชติ
5. เด็กชายเฉลิมชัย   เรืองหงษา
 
1. นางสาวขวัญฤทัย   ทองคำ
2. นางสุภลักษณ์   เบ้าหล่อเพชร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ขันติวงษ์
 
1. นางทัศนียา   คำนวล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.3 ทอง 14 1. นายกฤษณะ  เบ้าคำผุย
 
1. นางทัศนียา  คำนวล
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนวภพ  ถึงไชย
2. เด็กชายวัชรพล  พรมมาธร
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกิจ   มรคคสันต์
2. นายธวัชชัย   รจนัย
3. นายอำนาจ   ชินไธสงค์
 
1. นางสุภลักษณ์   เบ้าหล่อเพชร
2. นางวันเพ็ญ   สุตาพันธ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง 14 1. นางสาวกานดา  จันทร์เพ็ง
2. นายนราวิชญ์  อิ่มเต็ม
3. นางสาวนิตยา  บุระกรณ์
4. นางสาวรัตนา  ผลบุญ
5. นางสาวสายพิณ  ศิรินัย
6. นางสาวสุชาดา  สัทธานุ
 
1. นางนันท์นภัส  คำผง
2. นางสาวพิศมัย  สมบรรณ์
3. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 10 1. เด็กชายจาตุรันต์  ปัญญาสูง
2. เด็กชายธรรมนูญ  เลิศสว่าง
3. เด็กชายวีระพงษ์  อนงค์ทอง
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางวันเพ็ญ  สุตาพันธ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐริกา  กันหะบุตร
2. เด็กหญิงสุทธินันท์  ไมตรี
3. เด็กหญิงอุไรพร  บรรลุ
 
1. นางวันเพ็ญ  สุตาพันธ์
2. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายนัฐวุฒิ  วัฒนพรไพบูลย์
2. นางสาวบุษยา  ออมชมภู
3. นายวัชรพล  รักชาติ
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุวรรณ  คำโนนจาน
2. นางสาวพนัชกร  ทวาระคาม
3. นางสาวรัชนีวงค์  พรมโสภา
 
1. นางนันท์นภัส  คำผง
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายชนะชัย  พลขันธ์
2. เด็กชายนที  อินประเสริฐ
 
1. นางสาววนิดา  ศรีธัญรัตน์
2. นางสาวขวัญฤทัย  ทองคำ