สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พุฒเคน
 
1. นางปาริชาติ  ชาวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวจิราภรณ์  ธรรมทวี
 
1. นางปาริชาติ  ชาวงษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรนภา  บังแสง
 
1. นางสาวเทียนทอง  พิมานแพง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตฤทัย  ตะเคียนราม
 
1. นางสาวเทียนทอง  พิมานแพง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุ้งนภา  สายยศ
 
1. นางอำนวย  ใจหวัง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสมร  ศุภศร
 
1. นางอำนวย  ใจหวัง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เถรวงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงประภัสสร  สุดดี
 
1. นางสาวอรทัย  คงราช
2. นางปาริชาติ  ชาวงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิตติยา  สารีอรรถ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  บัวขันธ์
 
1. นางสาวอรทัย  คงราช
2. นางปาริชาติ  ชาวงษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพรพิมล  กิมหวล
 
1. นางสาวนงนุช  สมิงทอง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 1. นายปิยวัชร  บัวแก้ว
 
1. นางสุปราณี  ทองมนต์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  จันทร์ถา
2. เด็กชายธนากร  โสภาลี
 
1. นางสาวทัศนีย์  กวางลา
2. นายไพโรจน์  พิมูลชาติ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนกิตติ์  เทียนทอง
2. นายรัตนพงษ์  ฉัตรรัตนพงศ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  กวางลา
2. นางสาวกัลยาณี  วรรณทวี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายวัชรพงษ์  หงษ์ทอง
 
1. นางระพีพรรณ  เวียงนนท์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวพรธิวา  มะคะวา
 
1. นางสุปราณี  ทองมนต์
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13.25 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจินตหรา  เชื้อมั่น
2. เด็กหญิงฐิติมา  พลภักดี
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์  สิมาทอง
 
1. นางสาวศิริพรรณ  แก่นสาร์
2. นางพัชรี  ประจญ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรัพย์อนันต์  แก้วคำกอง
2. นางสาวรุ่งฤดี  สีดาแก้ว
3. นางสาวอิสริยาภรณ์  ศรีปัตตา
 
1. นางสาวศิริพรรณ  แก่นสาร์
2. นางพัชรี  ประจญ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 9 1. นางสาวฐิตินันท์  จันทร์เหลือง
2. นางสาวสุธิตา  กันรัมย์
3. นางสาวอัญชลี  สายรัตน์
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันทอง
2. นางสาวศิริพรรณ  แก่นสาร์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.25 เงิน 7 1. เด็กชายธนากร   โสภาลี
2. เด็กชายนัชพล  ศรีกุตา
3. เด็กชายสมเกียรติ  ถอนอก
 
1. นายโกสินทร์  ทองเลิศ
2. นางสาวศิริพรรณ  แก่นสาร์
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.25 เงิน 6 1. นายอดิศักดิ์  พิมูลชาติ
2. นางสาวอรอุมา  โททอง
3. นางสาวอัมพร  ชนะมาร
 
1. นายปรีชา  โต๊ะงาม
2. นายพลรวี  รัตนพันธ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  วายลม
 
1. นางระพีพัฒน์  เหลี่ยมทอง
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.8 เงิน 6 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สิทโท
 
1. นางระพีพัฒน์  เหลี่ยมทอง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ธุมา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คันศร
 
1. นางดวงจันทร์  สุพรรณฝ่าย
2. นางสาวนิศานาถ  ลันทม
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เลื่อนฤทธิ์
2. เด็กหญิงทัศนวรรณ   พิมพา
 
1. นางฉวี   กลิ่นไธสง
2. นายกัมพล  เส้นสุข
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวรัตนา  จันสนิท
2. นางสาววิชุดา   พงละคร
 
1. นายกัมพล  เส้นสุข
2. นางฉวี  กลิ่นไธสง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุภัทชา  ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุพดี  คงชำนาญ
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงผกากานต์  จันทร์พวงเสน
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาริน  มงคลนำ
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  ยาโท
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 9 1. เด็กชายอัฐวิล  นันทะสิงห์
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 8 1. นางสาววนิดา  เจริญศรี
 
1. นางอภิศรา  เย็นสุข
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสมฤทัย  บุตะเคียน
 
1. นางสุวรรณา  ยงยืน
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50.6 เข้าร่วม 4 1. นางสาวณัฏฐนิชา  อัมภรัตน์
 
1. นางสุวรรณา  ยงยืน
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวีณา  คำลอย
2. เด็กหญิงรามาวดี  นวลสุด
 
1. นางสาวณฐกร  สมต้น
2. นางสาวเกศิณี  อาจอินทร์
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนฤมล  มีดี
 
1. นางสาวณฐกร  สมต้น
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิราวัฒน์   พันศรี
2. นายชินวัตร  แก่นเมือง
 
1. นางสาวกฤษฎา  สุดหนองบัว
2. นายไกรวุฒิ  เวียงคำ