สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 7 1. นายปิยวัชร  บัวแก้ว
 
1. นางสุปราณี  ทองมนต์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 13.25 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจินตหรา  เชื้อมั่น
2. เด็กหญิงฐิติมา  พลภักดี
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์  สิมาทอง
 
1. นางสาวศิริพรรณ  แก่นสาร์
2. นางพัชรี  ประจญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 34.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทรัพย์อนันต์  แก้วคำกอง
2. นางสาวรุ่งฤดี  สีดาแก้ว
3. นางสาวอิสริยาภรณ์  ศรีปัตตา
 
1. นางสาวศิริพรรณ  แก่นสาร์
2. นางพัชรี  ประจญ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 8 1. นางสาววนิดา  เจริญศรี
 
1. นางอภิศรา  เย็นสุข
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50.6 เข้าร่วม 4 1. นางสาวณัฏฐนิชา  อัมภรัตน์
 
1. นางสุวรรณา  ยงยืน