สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสาวิตรี  พุฒเคน
 
1. นางปาริชาติ  ชาวงษ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพรพิมล  กิมหวล
 
1. นางสาวนงนุช  สมิงทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวพรธิวา  มะคะวา
 
1. นางสุปราณี  ทองมนต์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 9 1. นางสาวฐิตินันท์  จันทร์เหลือง
2. นางสาวสุธิตา  กันรัมย์
3. นางสาวอัญชลี  สายรัตน์
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันทอง
2. นางสาวศิริพรรณ  แก่นสาร์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 9 1. เด็กชายอัฐวิล  นันทะสิงห์
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60.67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสมฤทัย  บุตะเคียน
 
1. นางสุวรรณา  ยงยืน