สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 73 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรนภา  บังแสง
 
1. นางสาวเทียนทอง  พิมานแพง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสมร  ศุภศร
 
1. นางอำนวย  ใจหวัง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เถรวงศ์แก้ว
2. เด็กหญิงประภัสสร  สุดดี
 
1. นางสาวอรทัย  คงราช
2. นางปาริชาติ  ชาวงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิตติยา  สารีอรรถ
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  บัวขันธ์
 
1. นางสาวอรทัย  คงราช
2. นางปาริชาติ  ชาวงษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายวัชรพงษ์  หงษ์ทอง
 
1. นางระพีพรรณ  เวียงนนท์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.25 เงิน 7 1. เด็กชายธนากร   โสภาลี
2. เด็กชายนัชพล  ศรีกุตา
3. เด็กชายสมเกียรติ  ถอนอก
 
1. นายโกสินทร์  ทองเลิศ
2. นางสาวศิริพรรณ  แก่นสาร์
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.25 เงิน 6 1. นายอดิศักดิ์  พิมูลชาติ
2. นางสาวอรอุมา  โททอง
3. นางสาวอัมพร  ชนะมาร
 
1. นายปรีชา  โต๊ะงาม
2. นายพลรวี  รัตนพันธ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 73.8 เงิน 6 1. นางสาวกัญญาณัฐ  สิทโท
 
1. นางระพีพัฒน์  เหลี่ยมทอง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.2 เงิน 8 1. เด็กหญิงธารารัตน์  ธุมา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  คันศร
 
1. นางดวงจันทร์  สุพรรณฝ่าย
2. นางสาวนิศานาถ  ลันทม
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เลื่อนฤทธิ์
2. เด็กหญิงทัศนวรรณ   พิมพา
 
1. นางฉวี   กลิ่นไธสง
2. นายกัมพล  เส้นสุข
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวรัตนา  จันสนิท
2. นางสาววิชุดา   พงละคร
 
1. นายกัมพล  เส้นสุข
2. นางฉวี  กลิ่นไธสง
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจิราวัฒน์   พันศรี
2. นายชินวัตร  แก่นเมือง
 
1. นางสาวกฤษฎา  สุดหนองบัว
2. นายไกรวุฒิ  เวียงคำ