สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพัชริตา  ทองเลิศ
 
1. นางสุนีย์  โยโส
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวสุมาลี   บุศรังสี
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  คำขาว
 
1. นางสาวอัษฎาพร  จริยา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุวิกานต์   แก้วบริบัตร
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายประกาย  ดวงเงิน
 
1. นางสาวอัษฎาพร  จริยา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิลาวัลย์  ทองพิลา
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 -1 -    
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายวรวุฒิ  จงใจงาม
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อะเวลา
 
1. นางสุนีย์  โยโส
2. นางสาวอัษฎาพร  จริยา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวอรพิมพ์  บุญเจริญ
2. นายเทอดศักดิ์  ใจศรี
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18.25 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสุริยา  คำผาง
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  โสดาพรม
3. เด็กชายอานนท์  งามฉลาด
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
2. นายทวีศักดิ์  กระจาย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32.75 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพรวิมล  วรรณฤทธิ์
2. นางสาวรัตนาวดี  สำแดงภัย
3. นางสาววรรณิษา  บุญตามทัน
 
1. นายวรวุุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นางสาวจันจิรา  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนิษฐาพร  มงคล
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สุนสาย
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  จันทสุข
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
2. นางจันจิรา  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  ชัยนะรา
2. นางสาวรังสิยา  ทิพย์บำรุง
3. นางสาววรินดา  งามเลิศ
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
2. นางวิภาพร  แก้วรักษา
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินวัฒน์  ปัดถา
2. เด็กชายธีระชัย  ไกรงาม
3. เด็กชายเอกรินทร์  อาจสมพงษ์
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
2. นางจันจิรา  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79.13 เงิน 4 1. นายคัมภีร์  สวามีชัย
2. นางสาวณัฐมล  แก้วบุตรดา
3. นายสมชาย  วงศ์ทะ
 
1. นายวรวุุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นางวิภาพร  แก้วรักษา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนรีนาฏ  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เสาพิรด
3. เด็กหญิงอุบลรัตน์  จันเทศ
 
1. นางจันจิรา  จันทร์ดาประดิษฐ์
2. นางจิรานันท์  อาจสาลี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.12 เงิน 4 1. นางสาวจันญาเรศ  ธรรมพร
2. นางสาวนิตติยา   ภักดิีพงษ์
3. นางสาวประภัสสร  บุญส่ง
 
1. นางจันจิรา  จันทร์ดาประดิษฐ์
2. นางจิรานันท์  อาจสาลี
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายวายุ  บุญร่วม
2. เด็กชายสราวุฒิ  สุภาโภชน์
 
1. นางวิภาพร  แก้วรักษา
2. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววาสนา  จันทสุข
2. นางสาวศศิวิมล  เสาสา
 
1. นายพีรณัฐ   วันดีรัตน์
2. นายวิเศษ  เจือจันทร์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.56 ทองแดง 6 1. เด็กชายกองศักดิ์  ปิ่นหอม
2. เด็กชายศักดา  ธรรมกืจ
 
1. นายวิศิษฎ์  จันทร์ทรงกลิ่น
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรเดช  ดวงมาลา
2. เด็กชายวัชระ  ปิ่นหอม
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุหลาบทิพย์  อักษร
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองเลิศ
3. เด็กหญิงชุติมา  เทียนแก้ว
4. เด็กหญิงผการัตน์  พิลา
5. เด็กหญิงอทิตยา   โมหิรัญ
 
1. นางเมฑาวี   วันดีรัตน์
2. นายวันเฉลิม  มลิพันธ์
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 7 1. นางสาววราภรณ์  บุญศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  ยินรัมย์
3. นางสาวสุทธิพร  บุญณา
4. นางสาวอติพร  อ่อนสีดา
5. นางสาวเมธินี  บุญมี
 
1. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
2. นายวันเฉลิม  มลิพันธ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไพศาล  ดวงอาจ
 
1. นางพิมพ์พิลาส  รัตนพันธ์
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวณัฐมล   แก้วบุตรดา
 
1. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พิลา
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   บุญขาว
 
1. นายเพชร  กระโพธิ์
2. นางสาวสุกัญญา   ยุติมิตร
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.14 ทอง 7 1. นายอิสรพงษ์  งามศิริ
2. นางสาวเพชรริทร์  บุญส่ง
 
1. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
2. นายสมศักดิ์  บัวเขียว
 
28 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิวาพร  บุญทา
2. เด็กหญิงอังคณา  งามเลิศ
 
1. นายสมศักดิ์  บัวเขียว
2. นางจิรานันท์  อาจสาลี
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวจินดาพร  ปราบคนชั่ว
2. นางสาวธารินี  ชารีผาย
 
1. นายสมศักดิ์  บัวเขียว
2. นางสาวจิรานันท์  อาจสาลี
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงแพรวนภา  หาดคำ
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุพรรษา  บุญมี
 
1. นายชัยวัฒน์   พรหมลิ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูมินทร์  แก้วรบใจดี
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปวีณา  ทิพศร
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุณิสา  ยองตา
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวรุ่งฤดี  แก้วตะวัน
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงฉัตรสุรีย์  ธรรมจักร
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวพัชรี  พรมงาม
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.6 เงิน 5 1. นายอนุกูล  บุญขาว
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิตยา  แสนดี
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรนุช  สุขสุพรรณ
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  การสง่า
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณทนา  ทิศลี
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  การสง่า
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรอุมา  พรมจักร์
 
1. นางสุภาพร  ชิตภักดิ์
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเปรมกมล  กุมรีจิตร
 
1. นายคมสรรณ์  แพงมา
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  การสง่า
 
1. นายคมสรรณ์  แพงมา
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะดา  นวนกลาง
 
1. นางรัตนา  ทองมั่น
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประภาศิริ  ทองแม้น
 
1. นางอัมพร  แพงมา
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชาดา  สายพิน
2. เด็กหญิงอภิชญา  มลิพันธ์
 
1. นางรัตนา  ทองมั่น
2. นางอัมพร  แพงมา
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพรรษา  อินทร์ดี
2. นางสาวอลิชา  ไชยชาญ
 
1. นางอัมพร  แพงมา
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐาพร  มงคล
2. เด็กหญิงนรีนาถ  แผ่นทอง
3. เด็กชายประกาย  ดวงเงิน
4. เด็กหญิงอภิชญา   มะลิพันธ์
5. เด็กหญิงอรุณี  แก้วบุตรดา
 
1. นายพีรณัฐ  วันดีรัตน์
2. นางรัตนา  ทองมั่น
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมล  แก้วบุตรดา
2. นางสาวปนัดดา   เกิดกล้า
3. นางสาวสุมาลี  บุศรังศี
4. นายสุรนันท์  มูฮำหมัด
5. นายอิสรพงษ์  งามศิริ
 
1. นายพีรณัฐ   วันดีรัตน์
2. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายยงยุทธ  ทรัพย์โคกสูง
2. เด็กชายสันสกฤต  ผาผล
3. เด็กหญิงสุชาดา  อักษร
 
1. นางสุนีย์  โยโส
2. นางสาวอัษฎาพร  จริยา
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวธัญญารัตน์  จันเพชร
2. นายวัชระ  ประจำ
3. นางสาวสุนิสา   บุญขาว
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปาริญา  บุปผามะตะนัง
2. เด็กหญิงผการัตน์  พิลา
 
1. นางรัตนา  ทองมั่น
2. นางอัมพร  แพงมา
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศศิวิมล  เสาสา
 
1. นางรัตนา  ทองมั่น
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงษ์พิพัฒน์  วันดี
 
1. นายพีรณัฐ  วันดีรัตน์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  คำขาว
2. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ประเสริฐสุข
 
1. นางสาวชนกนันท์  พลภักดี
2. นางสาวขวัญฤดี  พงเมือง
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ประสูติ
2. เด็กชายวุฒิกร  ใยเมือง
3. เด็กชายเพิ่มศักดิ์   บุญนา
 
1. นายประหยัด  บุตะเคียน
2. นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญา  สุสดี
2. เด็กหญิงนันธิชา  ธรรมุสา
3. เด็กหญิงอรุณี  แก้วบุตดา
 
1. นายประหยัด  บุตะเคียน
2. นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ใยทอน
2. เด็กหญิงนุชบา  จันเทศ
3. เด็กหญิงศุภษร  โสดาพรม
 
1. นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
2. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญฤดี  แสงนวล
2. นางสาวจิราภรณ์  ทองอ้ม
3. นางสาววิภาดา  ทองอ้ม
 
1. นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
2. นางสาวชนกนันท์  พลภักดี
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิติยา  คำพินิจ
2. เด็กหญิงพรนิฌา  พรมจักร์
3. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  ทิพศร
 
1. นางสาวฐานิกา  ผมรี
2. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนาภรณ์  โคตชัย
2. นางสาวธันยาภรณ์  สันดอน
3. นางสาวแสงจันทร์  แสงฤทธิ์
 
1. นางสาวฐานิกา  ผมรี
2. นางสาวขวัญฤดี  พงเมือง
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โจมปัญญา
2. เด็กหญิงธิดา  จงแจ่ม
3. เด็กหญิงอธิติยา   แก้วกัณหา
 
1. นางสาวฐานิกา  ผมรี
2. นายวิศิษฏ์  จันทร์ทรงกลิ่น