สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพัชริตา  ทองเลิศ
 
1. นางสุนีย์  โยโส
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18.25 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสุริยา  คำผาง
2. เด็กหญิงสุวิชาดา  โสดาพรม
3. เด็กชายอานนท์  งามฉลาด
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
2. นายทวีศักดิ์  กระจาย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32.75 เข้าร่วม 7 1. นางสาวพรวิมล  วรรณฤทธิ์
2. นางสาวรัตนาวดี  สำแดงภัย
3. นางสาววรรณิษา  บุญตามทัน
 
1. นายวรวุุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นางสาวจันจิรา  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรอุมา  พรมจักร์
 
1. นางสุภาพร  ชิตภักดิ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  การสง่า
 
1. นายคมสรรณ์  แพงมา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุชาดา  สายพิน
2. เด็กหญิงอภิชญา  มลิพันธ์
 
1. นางรัตนา  ทองมั่น
2. นางอัมพร  แพงมา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. นางสาวสุพรรษา  อินทร์ดี
2. นางสาวอลิชา  ไชยชาญ
 
1. นางอัมพร  แพงมา