สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงวราลักษณ์  คำขาว
 
1. นางสาวอัษฎาพร  จริยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กชายวรวุฒิ  จงใจงาม
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  อะเวลา
 
1. นางสุนีย์  โยโส
2. นางสาวอัษฎาพร  จริยา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวอรพิมพ์  บุญเจริญ
2. นายเทอดศักดิ์  ใจศรี
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายวายุ  บุญร่วม
2. เด็กชายสราวุฒิ  สุภาโภชน์
 
1. นางวิภาพร  แก้วรักษา
2. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.56 ทองแดง 6 1. เด็กชายกองศักดิ์  ปิ่นหอม
2. เด็กชายศักดา  ธรรมกืจ
 
1. นายวิศิษฎ์  จันทร์ทรงกลิ่น
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พิลา
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์   บุญขาว
 
1. นายเพชร  กระโพธิ์
2. นางสาวสุกัญญา   ยุติมิตร
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 9 1. นางสาวจินดาพร  ปราบคนชั่ว
2. นางสาวธารินี  ชารีผาย
 
1. นายสมศักดิ์  บัวเขียว
2. นางสาวจิรานันท์  อาจสาลี
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงเปรมกมล  กุมรีจิตร
 
1. นายคมสรรณ์  แพงมา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 69 ทองแดง 4 1. นางสาวธัญญารัตน์  จันเพชร
2. นายวัชระ  ประจำ
3. นางสาวสุนิสา   บุญขาว
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ประสูติ
2. เด็กชายวุฒิกร  ใยเมือง
3. เด็กชายเพิ่มศักดิ์   บุญนา
 
1. นายประหยัด  บุตะเคียน
2. นายเฉลิมชัย  ศรีชัย