สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นางสาวสุมาลี   บุศรังสี
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กชายประกาย  ดวงเงิน
 
1. นางสาวอัษฎาพร  จริยา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนิษฐาพร  มงคล
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สุนสาย
3. เด็กหญิงเพียงขวัญ  จันทสุข
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
2. นางจันจิรา  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 79.13 เงิน 4 1. นายคัมภีร์  สวามีชัย
2. นางสาวณัฐมล  แก้วบุตรดา
3. นายสมชาย  วงศ์ทะ
 
1. นายวรวุุฒิ  ศรีโพธิ์
2. นางวิภาพร  แก้วรักษา
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.12 เงิน 4 1. นางสาวจันญาเรศ  ธรรมพร
2. นางสาวนิตติยา   ภักดิีพงษ์
3. นางสาวประภัสสร  บุญส่ง
 
1. นางจันจิรา  จันทร์ดาประดิษฐ์
2. นางจิรานันท์  อาจสาลี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงกุหลาบทิพย์  อักษร
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองเลิศ
3. เด็กหญิงชุติมา  เทียนแก้ว
4. เด็กหญิงผการัตน์  พิลา
5. เด็กหญิงอทิตยา   โมหิรัญ
 
1. นางเมฑาวี   วันดีรัตน์
2. นายวันเฉลิม  มลิพันธ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นางสาวณัฐมล   แก้วบุตรดา
 
1. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิวาพร  บุญทา
2. เด็กหญิงอังคณา  งามเลิศ
 
1. นายสมศักดิ์  บัวเขียว
2. นางจิรานันท์  อาจสาลี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวรุ่งฤดี  แก้วตะวัน
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงฉัตรสุรีย์  ธรรมจักร
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.6 เงิน 5 1. นายอนุกูล  บุญขาว
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณทนา  ทิศลี
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 75.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะดา  นวนกลาง
 
1. นางรัตนา  ทองมั่น
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 76.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนิษฐาพร  มงคล
2. เด็กหญิงนรีนาถ  แผ่นทอง
3. เด็กชายประกาย  ดวงเงิน
4. เด็กหญิงอภิชญา   มะลิพันธ์
5. เด็กหญิงอรุณี  แก้วบุตรดา
 
1. นายพีรณัฐ  วันดีรัตน์
2. นางรัตนา  ทองมั่น
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.16 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมล  แก้วบุตรดา
2. นางสาวปนัดดา   เกิดกล้า
3. นางสาวสุมาลี  บุศรังศี
4. นายสุรนันท์  มูฮำหมัด
5. นายอิสรพงษ์  งามศิริ
 
1. นายพีรณัฐ   วันดีรัตน์
2. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงษ์พิพัฒน์  วันดี
 
1. นายพีรณัฐ  วันดีรัตน์