สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนละลมวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุวิกานต์   แก้วบริบัตร
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  ชัยนะรา
2. นางสาวรังสิยา  ทิพย์บำรุง
3. นางสาววรินดา  งามเลิศ
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
2. นางวิภาพร  แก้วรักษา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินวัฒน์  ปัดถา
2. เด็กชายธีระชัย  ไกรงาม
3. เด็กชายเอกรินทร์  อาจสมพงษ์
 
1. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
2. นางจันจิรา  จันทร์ดาประดิษฐ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนรีนาฏ  แผ่นทอง
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เสาพิรด
3. เด็กหญิงอุบลรัตน์  จันเทศ
 
1. นางจันจิรา  จันทร์ดาประดิษฐ์
2. นางจิรานันท์  อาจสาลี
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรเดช  ดวงมาลา
2. เด็กชายวัชระ  ปิ่นหอม
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 7 1. นางสาววราภรณ์  บุญศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  ยินรัมย์
3. นางสาวสุทธิพร  บุญณา
4. นางสาวอติพร  อ่อนสีดา
5. นางสาวเมธินี  บุญมี
 
1. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
2. นายวันเฉลิม  มลิพันธ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายไพศาล  ดวงอาจ
 
1. นางพิมพ์พิลาส  รัตนพันธ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.14 ทอง 7 1. นายอิสรพงษ์  งามศิริ
2. นางสาวเพชรริทร์  บุญส่ง
 
1. นางเมฑาวี  วันดีรัตน์
2. นายสมศักดิ์  บัวเขียว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุพรรษา  บุญมี
 
1. นายชัยวัฒน์   พรหมลิ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวพัชรี  พรมงาม
 
1. นายชัยวัฒน์  พรหมลิ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิตยา  แสนดี
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรนุช  สุขสุพรรณ
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  การสง่า
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  การสง่า
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประภาศิริ  ทองแม้น
 
1. นางอัมพร  แพงมา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  คำขาว
2. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  ประเสริฐสุข
 
1. นางสาวชนกนันท์  พลภักดี
2. นางสาวขวัญฤดี  พงเมือง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญา  สุสดี
2. เด็กหญิงนันธิชา  ธรรมุสา
3. เด็กหญิงอรุณี  แก้วบุตดา
 
1. นายประหยัด  บุตะเคียน
2. นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิตติยา  ใยทอน
2. เด็กหญิงนุชบา  จันเทศ
3. เด็กหญิงศุภษร  โสดาพรม
 
1. นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
2. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขวัญฤดี  แสงนวล
2. นางสาวจิราภรณ์  ทองอ้ม
3. นางสาววิภาดา  ทองอ้ม
 
1. นายเฉลิมชัย  ศรีชัย
2. นางสาวชนกนันท์  พลภักดี
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิติยา  คำพินิจ
2. เด็กหญิงพรนิฌา  พรมจักร์
3. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  ทิพศร
 
1. นางสาวฐานิกา  ผมรี
2. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนาภรณ์  โคตชัย
2. นางสาวธันยาภรณ์  สันดอน
3. นางสาวแสงจันทร์  แสงฤทธิ์
 
1. นางสาวฐานิกา  ผมรี
2. นางสาวขวัญฤดี  พงเมือง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โจมปัญญา
2. เด็กหญิงธิดา  จงแจ่ม
3. เด็กหญิงอธิติยา   แก้วกัณหา
 
1. นางสาวฐานิกา  ผมรี
2. นายวิศิษฏ์  จันทร์ทรงกลิ่น