สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวิณีี  ภูเงิน
 
1. นางสาวดาวรรณ  วงค์กระโซ่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวชลธิชา  ไชยพงษ์
 
1. นางสาวดาวรรณ  วงค์กระโซ่
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์สมุทร์
 
1. นางสาวดาวรรณ  วงค์กระโซ่
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 14 1. นางสาวสุพรรษา  มะณี
 
1. นางสาวดาวรรณ  วงค์กระโซ่
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรวลักษณ์  บุตรสอน
 
1. นางสาวอาภาพร  สีทา
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวสาวิตรี  โคณาบาล
 
1. นายชาติชัย  ธานี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจิราพร  ใจเพ็ง
2. นางสาววรรณวิสา  คำแสน
3. นายศิริวัฒน์  โนนน้อย
 
1. นางสาวจริยาวดี  คำแสน
2. นางทัศนีย์  ภาผล
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงประภาศรี  บูชายันต์
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  ใจสว่าง
3. เด็กหญิงเยาวรัตน์  สมพงษ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สถานพงษ์
2. นางทัศนีย์  ภาผล
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรสสุคนธ์  เถาปรัก
2. นางสาวรัตนาพร  พรมเฮียง
3. นางสาวสุพรรษา  ทองอินทร์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สถานพงษ์
2. นางสาวจริยาวดี  คำแสน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  จอนทะผา
2. เด็กชายยศพล  เนตรถาวร
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนวพล  ดินไธสง
2. เด็กชายอนุพงศ์  บุญพามา
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  บุราณคุณ
2. เด็กหญิงณัฐิกาญจน์  จันครา
3. เด็กหญิงลำใย  วงษ์คำ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สถานพงษ์
5. เด็กหญิงแสงระวี  วันดี
 
1. นางมณีวรรณ  ใจนวน
2. นางนภัสสร  พงษ์สุวรรณ์
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.8 เงิน 9 1. นางสาวจันทิมา  สารชาติ
2. นางสาวณัตยา  คำสอน
3. นางสาวสุจิตรา  ตุ้มไธสง
4. นางสาวสุนิสา  จอดนอก
5. นางสาวสุภาพร  เกิดเวที
 
1. นางมณีวรรณ  ใจนวน
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สถานพงษ์
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ประจญ
2. เด็กหญิงมาลินี  สิงหเวหน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญช่วย
4. เด็กหญิงสิตานันท์  จันครา
5. เด็กหญิงอมิตา  คามเขต
 
1. นางมณีวรรณ  ใจนวน
2. นางนภัสสร  พงษ์สุวรรณ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.83 เงิน 5 1. นางสาวธัญญาเรศ  ประจิมนอก
2. นางสาวนฤมล  ทองโสภา
3. นางสาวบังอร  ดลประสิทธิ์
4. นางสาวปาริชาติ  พงษ์วิเศษ
5. นางสาววันดี  พงษ์วิเศษ
 
1. นางมณีวรรณ  ใจนวน
2. นางนภัสสร  พงษ์สุวรรณ์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพิน  จันครา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สถานพงษ์
3. เด็กชายพีระพัฒน์  สมพงษ์
4. เด็กชายอดิศร  สมสนิท
5. เด็กชายอนันทวัฒน์  ศรีสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพรชัย  ทันเกษ
2. นางสาวลัดดา  มะณี
3. นายศุภชัย  สมพงษ์
4. นางสาวสีวิกา  ธิอิน
5. นายอัครพล  คำแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นายมงคล  ใจนวน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงแพรพลอย  พิมลพรรณ
 
1. นายไชยยา  คำแสน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอรัญญา  แซมรัมย์
 
1. นายไชยยา  คำแสน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วแสน
2. เด็กชายอดิศร  สมสนิท
 
1. นางนภัสสร  พงษ์สุวรรณ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.85 ทอง 12 1. นางสาวชลลดา  เดชะวงค์
2. นายเอกสิทธิ์  ดวงธนู
 
1. นางนภัสสร  พงษ์สุวรรณ์
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงเปรมวดี  จันทิพย์
 
1. นายสมเจตน์  บุญปก
2. นายชาญชัย  นาคประเสิรฐ
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิรเดช  วาที
2. นางสาวอัครา  ชัยพงษ์
 
1. นายสมเจตน์  บุญปก
2. นายชาญชัย  นาคประเสิรฐ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 -    
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 -1 -    
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 -    
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 -    
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวุฒิ  คำเลิศ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  กลิ่นแก้ว
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์สุวรรณ์
 
1. นางสาวรพีพรรณ  กลิ่นแก้ว
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จงกุล
 
1. นางสาวรพีพรรณ  กลิ่นแก้ว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแสงเทียน  สว่างภพ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  กลิ่นแก้ว
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.3 เงิน 4 1. นายสุทธิพงษ์  สุดธง
 
1. นางสาวจารุณีพร  จรรยากรณ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สถานพงษ์
 
1. นางสาวจารุณีพร  จรรยากรณ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 4 1. นางสาวสาวิตรี  โคณบาล
 
1. นางสาวจารุณีพร  จรรยากรณ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิรกานต์  ทรพล
 
1. นางสาวจารุณีพร  จรรยากรณ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรเด็ด
 
1. นางสาวจารุณีพร  จรรยากรณ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิตาพร  พรหมศรี
 
1. นางสาวจารุณีพร  จรรยากรณ์
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะ  ระยับศรี
2. นายปิยะ  พงษ์สุวรรณ์
3. นายรัฐกร  สถานพงษ์
4. นางสาวสมพร  จันครา
5. นายอนิรุต  สถานพงษ์
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางทัศนีย์  ภาผล
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ใจดี
2. เด็กหญิงสุภาพร  สมพงษ์
 
1. นางธารา  คำแสน
2. นายไชยยา  คำแสน
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธิดารัตน์  ชัยพงษ์
2. นายอภิรเดช  วาที
 
1. นางธารา  คำแสน
2. นายไชยยา  คำแสน
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกชกร  ตาสาโรจน์
2. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีดำ
3. เด็กหญิงศิริพร  ขุมเงิน
 
1. นางสาวดาวรรณ  วงค์กระโซ่
2. นางกฤติมา  สว่างภพ
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวมณีวรรณ  มะโน
2. นางสาววิลัยพร  คำดี
3. นางสาววิลาวรรณ  พาลี
 
1. นางสาวดาวรรณ  วงค์กระโซ่
2. นางกฤติมา  สว่างภพ
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สมพงษ์
2. เด็กชายรักชาติ  จันครา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นายมงคล  ใจนวน
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายคมสัน  จันทร์มั่น
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สถานพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นายชาติชัย  ธานี
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์วิภา  สมพงษ์
2. นายอนุชา  สมพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สถานพงษ์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพรชัย  ทันเกษ
2. นางสาวอัมรินทร์  วาที
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สถานพงษ์
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภชัย  สมพงษ์
2. นายอัครพล  คำแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ยาละบุตร
2. เด็กชายพิพัฒน์  จันทะสุข
3. เด็กชายวราวุธ  บุตรสีพันธ์
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิรุณ  สมพงษ์
2. นายมงคล  สถานพงษ์
3. นายอนุวัฒน์  พรมสิทธิ์
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิระภรณ์  คำแสน
2. เด็กหญิงนันทิยา  วงษ์พินิจ
3. เด็กหญิงศิริวนันท์  คำแสน
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชจรินทร์  ศรีแกวิน
2. นางสาวพรพนาวรรณ  สถานพงษ์
3. นางสาวเจนจิรา  พันธ์แก่น
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประวิณา  ประจญ
2. เด็กหญิงศรีสมร  สมพงษ์
3. เด็กหญิงสุวรรณภา  คำแสน
 
1. นางราตรี  จันทเสน
2. นายบุตรดา  จันทเสน
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปริตตา  สมีราย
2. นางสาวสิรินยา  พงษ์วิเศษ
3. นางสาวอาภาพร  อินนาราษฎร์
 
1. นางราตรี  จันทเสน
2. นายบุตรดา  จันทเสน
 
54 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ใจเพ็ง
2. เด็กชายพนาศัพท์  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงวรรณภา  มูลดับ
 
1. นางกฤติมา  สว่างภพ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สถานพงษ์
 
55 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิพัฒน์  เพ็ชรเลิศ
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ยิ้มละมัย
 
1. นางนันธิยา  จันทศิลา
2. นางสาวอาภาพร  สีทา