สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจิราพร  ใจเพ็ง
2. นางสาววรรณวิสา  คำแสน
3. นายศิริวัฒน์  โนนน้อย
 
1. นางสาวจริยาวดี  คำแสน
2. นางทัศนีย์  ภาผล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนวพล  ดินไธสง
2. เด็กชายอนุพงศ์  บุญพามา
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ใจดี
2. เด็กหญิงสุภาพร  สมพงษ์
 
1. นางธารา  คำแสน
2. นายไชยยา  คำแสน