สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงสุทธิดา  จันทร์สมุทร์
 
1. นางสาวดาวรรณ  วงค์กระโซ่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 14 1. นางสาวสุพรรษา  มะณี
 
1. นางสาวดาวรรณ  วงค์กระโซ่
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นางสาวสาวิตรี  โคณาบาล
 
1. นายชาติชัย  ธานี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วแสน
2. เด็กชายอดิศร  สมสนิท
 
1. นางนภัสสร  พงษ์สุวรรณ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงเปรมวดี  จันทิพย์
 
1. นายสมเจตน์  บุญปก
2. นายชาญชัย  นาคประเสิรฐ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกชกร  ตาสาโรจน์
2. เด็กหญิงวรรณิศา  ศรีดำ
3. เด็กหญิงศิริพร  ขุมเงิน
 
1. นางสาวดาวรรณ  วงค์กระโซ่
2. นางกฤติมา  สว่างภพ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 64 ทองแดง 9 1. นางสาวมณีวรรณ  มะโน
2. นางสาววิลัยพร  คำดี
3. นางสาววิลาวรรณ  พาลี
 
1. นางสาวดาวรรณ  วงค์กระโซ่
2. นางกฤติมา  สว่างภพ
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สมพงษ์
2. เด็กชายรักชาติ  จันครา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นายมงคล  ใจนวน