สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวิณีี  ภูเงิน
 
1. นางสาวดาวรรณ  วงค์กระโซ่
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวชลธิชา  ไชยพงษ์
 
1. นางสาวดาวรรณ  วงค์กระโซ่
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรวลักษณ์  บุตรสอน
 
1. นางสาวอาภาพร  สีทา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงประภาศรี  บูชายันต์
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  ใจสว่าง
3. เด็กหญิงเยาวรัตน์  สมพงษ์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สถานพงษ์
2. นางทัศนีย์  ภาผล
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรสสุคนธ์  เถาปรัก
2. นางสาวรัตนาพร  พรมเฮียง
3. นางสาวสุพรรษา  ทองอินทร์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  สถานพงษ์
2. นางสาวจริยาวดี  คำแสน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70.25 เงิน 8 1. เด็กหญิงฉัตรธิดา  บุราณคุณ
2. เด็กหญิงณัฐิกาญจน์  จันครา
3. เด็กหญิงลำใย  วงษ์คำ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  สถานพงษ์
5. เด็กหญิงแสงระวี  วันดี
 
1. นางมณีวรรณ  ใจนวน
2. นางนภัสสร  พงษ์สุวรรณ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 75.8 เงิน 9 1. นางสาวจันทิมา  สารชาติ
2. นางสาวณัตยา  คำสอน
3. นางสาวสุจิตรา  ตุ้มไธสง
4. นางสาวสุนิสา  จอดนอก
5. นางสาวสุภาพร  เกิดเวที
 
1. นางมณีวรรณ  ใจนวน
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สถานพงษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ประจญ
2. เด็กหญิงมาลินี  สิงหเวหน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญช่วย
4. เด็กหญิงสิตานันท์  จันครา
5. เด็กหญิงอมิตา  คามเขต
 
1. นางมณีวรรณ  ใจนวน
2. นางนภัสสร  พงษ์สุวรรณ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 75.83 เงิน 5 1. นางสาวธัญญาเรศ  ประจิมนอก
2. นางสาวนฤมล  ทองโสภา
3. นางสาวบังอร  ดลประสิทธิ์
4. นางสาวปาริชาติ  พงษ์วิเศษ
5. นางสาววันดี  พงษ์วิเศษ
 
1. นางมณีวรรณ  ใจนวน
2. นางนภัสสร  พงษ์สุวรรณ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 75.2 เงิน 9 1. เด็กหญิงแพรพลอย  พิมลพรรณ
 
1. นายไชยยา  คำแสน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.3 เงิน 4 1. นายสุทธิพงษ์  สุดธง
 
1. นางสาวจารุณีพร  จรรยากรณ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิตาพร  พรหมศรี
 
1. นางสาวจารุณีพร  จรรยากรณ์
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนะ  ระยับศรี
2. นายปิยะ  พงษ์สุวรรณ์
3. นายรัฐกร  สถานพงษ์
4. นางสาวสมพร  จันครา
5. นายอนิรุต  สถานพงษ์
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางทัศนีย์  ภาผล
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภชัย  สมพงษ์
2. นายอัครพล  คำแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
15 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพิพัฒน์  เพ็ชรเลิศ
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ยิ้มละมัย
 
1. นางนันธิยา  จันทศิลา
2. นางสาวอาภาพร  สีทา