สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87.68 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนวัฒน์  จอนทะผา
2. เด็กชายยศพล  เนตรถาวร
 
1. นายบุตรดา  จันทเสน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพิน  จันครา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สถานพงษ์
3. เด็กชายพีระพัฒน์  สมพงษ์
4. เด็กชายอดิศร  สมสนิท
5. เด็กชายอนันทวัฒน์  ศรีสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพรชัย  ทันเกษ
2. นางสาวลัดดา  มะณี
3. นายศุภชัย  สมพงษ์
4. นางสาวสีวิกา  ธิอิน
5. นายอัครพล  คำแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นายมงคล  ใจนวน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.85 ทอง 12 1. นางสาวชลลดา  เดชะวงค์
2. นายเอกสิทธิ์  ดวงธนู
 
1. นางนภัสสร  พงษ์สุวรรณ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิรเดช  วาที
2. นางสาวอัครา  ชัยพงษ์
 
1. นายสมเจตน์  บุญปก
2. นายชาญชัย  นาคประเสิรฐ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวุฒิ  คำเลิศ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  กลิ่นแก้ว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พงษ์สุวรรณ์
 
1. นางสาวรพีพรรณ  กลิ่นแก้ว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จงกุล
 
1. นางสาวรพีพรรณ  กลิ่นแก้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแสงเทียน  สว่างภพ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  กลิ่นแก้ว
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 4 1. นางสาวสาวิตรี  โคณบาล
 
1. นางสาวจารุณีพร  จรรยากรณ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิรกานต์  ทรพล
 
1. นางสาวจารุณีพร  จรรยากรณ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  เพชรเด็ด
 
1. นางสาวจารุณีพร  จรรยากรณ์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายคมสัน  จันทร์มั่น
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สถานพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นายชาติชัย  ธานี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์วิภา  สมพงษ์
2. นายอนุชา  สมพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สถานพงษ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ยาละบุตร
2. เด็กชายพิพัฒน์  จันทะสุข
3. เด็กชายวราวุธ  บุตรสีพันธ์
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพิรุณ  สมพงษ์
2. นายมงคล  สถานพงษ์
3. นายอนุวัฒน์  พรมสิทธิ์
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิระภรณ์  คำแสน
2. เด็กหญิงนันทิยา  วงษ์พินิจ
3. เด็กหญิงศิริวนันท์  คำแสน
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนุชจรินทร์  ศรีแกวิน
2. นางสาวพรพนาวรรณ  สถานพงษ์
3. นางสาวเจนจิรา  พันธ์แก่น
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประวิณา  ประจญ
2. เด็กหญิงศรีสมร  สมพงษ์
3. เด็กหญิงสุวรรณภา  คำแสน
 
1. นางราตรี  จันทเสน
2. นายบุตรดา  จันทเสน
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปริตตา  สมีราย
2. นางสาวสิรินยา  พงษ์วิเศษ
3. นางสาวอาภาพร  อินนาราษฎร์
 
1. นางราตรี  จันทเสน
2. นายบุตรดา  จันทเสน
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ใจเพ็ง
2. เด็กชายพนาศัพท์  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงวรรณภา  มูลดับ
 
1. นางกฤติมา  สว่างภพ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สถานพงษ์