สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพิมประไพ    สุพล
 
1. นางสุวรรณี   อะโรคา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวสุภาวดี  อินแมน
 
1. นางสุวรรณี  อะโรคา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรจิรา  วงศ์เจริญ
 
1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ประดิษฐ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  นพพันธ์
 
1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ประดิษฐ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวัลลี  ทองอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์  จันทมั่น
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 1. นางสาวชลาลัย  พงษ์วัน
 
1. นางสาวรำไพ  เข็มทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันมณี  สมรัตน์
2. เด็กหญิงฐานิดา  นันทะสิงห์
3. เด็กหญิงวารุณีย์  สายจันทร์
 
1. นางสาวรำไพ  เข็มทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์  จันทมั่น
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐานิกา  นันทะสิงห์
 
1. นางปัณสิภัค  พันธเสน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญตา
 
1. นางปัณสิภัค  พันธเสน
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.25 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรจนา  สาเทียน
2. เด็กหญิงวิชุดา  หอมจิตร
3. เด็กชายอภิวัฒน์  รับรอง
 
1. นางจินตนา  ปราบเสียง
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.75 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสายพิน  บุญร่วม
2. นางสาวอำภา  ธรรมคุณ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ปลื้มใจ
 
1. นางพิมพ์ญาดา  บุดดา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 68.19 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐภรณ์  สุดดี
2. นายสนทยา  นันทะสิงห์
3. นางสาวเจนจิรา  ปรางมาศ
 
1. นางพรธิรา  อินทร์สำราญ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสมจิตร  สุดดี
 
1. นายสมมาศ  นวนแสง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเพ็ญนภา  ดอกรักษ์
 
1. นายสมมาศ  นวนแสง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองลอย
2. เด็กชายภานุพงษ์  ไชยมูล
 
1. นางเยาวดี  งามแฉล้ม
2. นางปัณสิภัค  พันธเสน
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.42 เงิน 14 1. นายนครินทร์  ทองเกิด
2. นางสาวปัทมวรรณ  พงษ์วัน
 
1. นางปัณสิภัค  พันธเสน
2. นางเยาวดี  งามแฉล้ม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายวงศธร  บุตะเคียน
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภาภรณ์  จันบุญ
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิณิดา   อินแพง
2. เด็กหญิงอลิสา  คำบัว
 
1. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม
2. นางสาวกฤษณวรรณ  วงศิริ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันธิดา  ดอกพวง
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายรณฤทธิ์  รับรอง
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรศักดิ์  เจียงอินทร์
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิศาลักษณ์  ไชยมงคล
 
1. นางสาวปวีณา  มณทอง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวศรีนุกูล  ชนิด
 
1. นางสาวดวงดาว  คำบัว
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวิโรจน์  ตุ่มจอหอ
2. นายสุหัชชะ  นนทะพันธ์
 
1. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีมาศ
2. นางสาวณัฐพร  เรือนรส
3. นางสาวสุชานาถ  ไชยนรา
 
1. นางสาวเปรมชิตา  สุวะพัฒน์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  พุทธรักษ์
2. นางสาวกุสุมา  พุทธรักษ์
3. นางสาวจันทิมา  สุดดี
4. นางสาวสมพร  สมบัติ
5. นางสาวสุธิดา  คำลุน
6. นางสาวเสริมศิริ  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายคมสันต์  พึ่งภพ
2. นางสาวรำไพ  เข็มทอง
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินตนา  นาคใหญ่
2. เด็กหญิงนงลักษณ์   ไชยนะรา
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  พิมาทัย
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว
2. นางปัณสิภัค  พันธเสน
 
29 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพีระพัฒน์  เจตนาดี
2. เด็กชายวัชรสินธ์  ผาสุข
 
1. นางสุวรรณี  อะโรคา
2. นางสาวรำไพ  เข็มทอง
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเอกรินทร์  ไชยกุมาร
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กชายศราวุธ  วงศ์พิทักษ์
2. เด็กชายอภิวัฒน์  จิตตะมา
 
1. นางสุวรรณี  อะโรคา
2. นางสาวกฤษณวรรณ  วงศิริ