สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงพิมประไพ    สุพล
 
1. นางสุวรรณี   อะโรคา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงวัลลี  ทองอินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์  จันทมั่น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 1. นางสาวชลาลัย  พงษ์วัน
 
1. นางสาวรำไพ  เข็มทอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.25 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงรจนา  สาเทียน
2. เด็กหญิงวิชุดา  หอมจิตร
3. เด็กชายอภิวัฒน์  รับรอง
 
1. นางจินตนา  ปราบเสียง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.75 เข้าร่วม 9 1. นางสาวสายพิน  บุญร่วม
2. นางสาวอำภา  ธรรมคุณ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ปลื้มใจ
 
1. นางพิมพ์ญาดา  บุดดา
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 11 1. นางสาวศรีนุกูล  ชนิด
 
1. นางสาวดวงดาว  คำบัว