สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 68.19 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐภรณ์  สุดดี
2. นายสนทยา  นันทะสิงห์
3. นางสาวเจนจิรา  ปรางมาศ
 
1. นางพรธิรา  อินทร์สำราญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสมจิตร  สุดดี
 
1. นายสมมาศ  นวนแสง
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิศาลักษณ์  ไชยมงคล
 
1. นางสาวปวีณา  มณทอง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 63 ทองแดง 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีมาศ
2. นางสาวณัฐพร  เรือนรส
3. นางสาวสุชานาถ  ไชยนรา
 
1. นางสาวเปรมชิตา  สุวะพัฒน์