สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวสุภาวดี  อินแมน
 
1. นางสุวรรณี  อะโรคา
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงจันมณี  สมรัตน์
2. เด็กหญิงฐานิดา  นันทะสิงห์
3. เด็กหญิงวารุณีย์  สายจันทร์
 
1. นางสาวรำไพ  เข็มทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิลาวัลย์  จันทมั่น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวเสาวลักษณ์  บุญตา
 
1. นางปัณสิภัค  พันธเสน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ทองลอย
2. เด็กชายภานุพงษ์  ไชยมูล
 
1. นางเยาวดี  งามแฉล้ม
2. นางปัณสิภัค  พันธเสน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.42 เงิน 14 1. นายนครินทร์  ทองเกิด
2. นางสาวปัทมวรรณ  พงษ์วัน
 
1. นางปัณสิภัค  พันธเสน
2. นางเยาวดี  งามแฉล้ม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กชายวงศธร  บุตะเคียน
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงนันธิดา  ดอกพวง
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส