สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  นพพันธ์
 
1. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ประดิษฐ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐานิกา  นันทะสิงห์
 
1. นางปัณสิภัค  พันธเสน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนภาภรณ์  จันบุญ
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิณิดา   อินแพง
2. เด็กหญิงอลิสา  คำบัว
 
1. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม
2. นางสาวกฤษณวรรณ  วงศิริ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายรณฤทธิ์  รับรอง
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรศักดิ์  เจียงอินทร์
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  พุทธรักษ์
2. นางสาวกุสุมา  พุทธรักษ์
3. นางสาวจันทิมา  สุดดี
4. นางสาวสมพร  สมบัติ
5. นางสาวสุธิดา  คำลุน
6. นางสาวเสริมศิริ  จันทร์เพ็ญ
 
1. นายคมสันต์  พึ่งภพ
2. นางสาวรำไพ  เข็มทอง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินตนา  นาคใหญ่
2. เด็กหญิงนงลักษณ์   ไชยนะรา
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  พิมาทัย
 
1. นางสาวสุภาพร  พวงพั่ว
2. นางปัณสิภัค  พันธเสน