สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สาระพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 12 1. นางสาวปรีดาพร  ตุ้มวงษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพรรษา  เพียขันที
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 10 1. นางสาวกาญจนา  ปัดถา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  ดิษฐ์ประสพ
2. นางสาวปทุมมาศ  ไชยบัน
3. นางสาวปิยะฉัตร  พันธ์แก่น
 
1. นายอภิสันต์  งามพรหม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตนา  โยธา
2. เด็กหญิงสุวิมล  ไพรจันดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวม้จฉา  เพียขันที
2. นางสาวสุพัตรา  นมัสการ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวพรนิพา  จิตตมา
 
1. นางสุขสวัสดิ์  ขันเขียว
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดอกส้ม  พรำนัก
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  กิ่งสวัสดิ์
3. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  ศรีกะชา
 
1. นางจินดา  มีฤทธิ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายไพบูลย์  แก้วมงคล
 
1. นางจินดา  มีฤทธิ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาววิมลฉวี  โพธิสาร
 
1. นางสุขสวัสดิ์  ขันเขียว
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวกรรณิกา  สมเสนา
2. นางสาวกาญจนา  อุดร
3. นางสาวฐิมาพร  มากมี
4. นางสาวภาวินี  เนื่องแก้ว
5. นางสาวสุธารัตน์  เบ็ญมาศ
 
1. นายอภัยสิทธิ์   ใจพร
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สาระพงษ์
2. เด็กหญิงอารยา   ระวัง
 
1. นางกชกร  อุปมัย
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิราเมธ  สุภารัตน์
2. นางสาวหงษ์ทิวากร  พันธ์แก่น
 
1. นางกชกร  อุปมัย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  เงาใส
 
1. นายอภิชาติ  จันทเขต
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธีระยา  อายุวงษ์
 
1. นายอภิชาติ  จันทเขต
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุทิน  ผิวนวล
 
1. นายอภิชาติ  จันทเขต
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสรวิศ  พันธ์แก่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงพวงนภา  โพธิสาร
 
1. นางมาริสา  พงษ์ธนะพิสิษ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 7 1. นางสาวตรีรัตน์  พงษ์สุระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายบันลือศักดิ์  ชมเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสำราญ  ประดี
 
1. นางสาววีนา  โมทะจิตร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวพัชรี  อาจใจ
 
1. นางสาววีนา  โมทะจิตร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธันวา  ศรีกะชา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิจิต  นนเทศา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนันทิยา  ประสารทอง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัตนากร  เงาใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทืยา  ประสารทอง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 7 1. นางสาวภานุชนาถ  โพธิ์หิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระชัย  ศรีลาชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายประพันธ์  สิมารา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.25 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุดา
 
1. นางพัชญ์ฐิกานต์  เกษมสุขพัศ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวดวงฤทัย  พันธุ์มาลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐธยา  อายุวงษ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ขันคำ
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจงกมล  พันธืแก่น
 
1. นางสาวโศจิรัตน์  พันธ์แก่น
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.6 เงิน 6 1. นางสาวชบา  สาระพงษ์
 
1. นางสาวโศจิรัตน์  พันธ์แก่น
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุตา  ยานบุตร
2. นางสาวนันท์สินี  ทองลาย
3. นางสาวนุชจรี  นันทสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทืยา  ประสารทอง
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชนิดา  ขัดคำ
2. นางสาวชนิดา  วงษ์นิล
3. นางสาวรุ่งฤดี  หอมจิตร์
 
1. นางสาววีนา  โมทะจิตร