สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สาระพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 12 1. นางสาวปรีดาพร  ตุ้มวงษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายไพบูลย์  แก้วมงคล
 
1. นางจินดา  มีฤทธิ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สาระพงษ์
2. เด็กหญิงอารยา   ระวัง
 
1. นางกชกร  อุปมัย