สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงพรรษา  เพียขันที
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวม้จฉา  เพียขันที
2. นางสาวสุพัตรา  นมัสการ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นางสาวพรนิพา  จิตตมา
 
1. นางสุขสวัสดิ์  ขันเขียว
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายจิราเมธ  สุภารัตน์
2. นางสาวหงษ์ทิวากร  พันธ์แก่น
 
1. นางกชกร  อุปมัย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระชัย  ศรีลาชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. นางสาวณัฐธยา  อายุวงษ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ขันคำ