สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 10 1. นางสาวกาญจนา  ปัดถา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาววิมลฉวี  โพธิสาร
 
1. นางสุขสวัสดิ์  ขันเขียว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวกรรณิกา  สมเสนา
2. นางสาวกาญจนา  อุดร
3. นางสาวฐิมาพร  มากมี
4. นางสาวภาวินี  เนื่องแก้ว
5. นางสาวสุธารัตน์  เบ็ญมาศ
 
1. นายอภัยสิทธิ์   ใจพร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวพัชรี  อาจใจ
 
1. นางสาววีนา  โมทะจิตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงรัตนากร  เงาใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทืยา  ประสารทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 7 1. นางสาวภานุชนาถ  โพธิ์หิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.25 เงิน 4 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  สุดา
 
1. นางพัชญ์ฐิกานต์  เกษมสุขพัศ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นางสาวดวงฤทัย  พันธุ์มาลี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 73.6 เงิน 6 1. นางสาวชบา  สาระพงษ์
 
1. นางสาวโศจิรัตน์  พันธ์แก่น
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจารุตา  ยานบุตร
2. นางสาวนันท์สินี  ทองลาย
3. นางสาวนุชจรี  นันทสิงห์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทืยา  ประสารทอง