สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  ดิษฐ์ประสพ
2. นางสาวปทุมมาศ  ไชยบัน
3. นางสาวปิยะฉัตร  พันธ์แก่น
 
1. นายอภิสันต์  งามพรหม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดอกส้ม  พรำนัก
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  กิ่งสวัสดิ์
3. เด็กหญิงหงษ์ฟ้า  ศรีกะชา
 
1. นางจินดา  มีฤทธิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  เงาใส
 
1. นายอภิชาติ  จันทเขต
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธีระยา  อายุวงษ์
 
1. นายอภิชาติ  จันทเขต
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุทิน  ผิวนวล
 
1. นายอภิชาติ  จันทเขต
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสรวิศ  พันธ์แก่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงพวงนภา  โพธิสาร
 
1. นางมาริสา  พงษ์ธนะพิสิษ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.5 ทอง 7 1. นางสาวตรีรัตน์  พงษ์สุระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสำราญ  ประดี
 
1. นางสาววีนา  โมทะจิตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวิจิต  นนเทศา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนันทิยา  ประสารทอง