สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุเรวดี  ศรีสมเพชร
 
1. นางสาวรสริน  วงค์ทวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวดวงดาว  ศรีดาพันธ์
 
1. นางสาวอทิตยา  พันธ์แก่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ในทอง
 
1. นางสาวรสริน  วงค์ทวี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.3 ทอง 7 1. นางสาวอรัญญา  ปานมณีวงศ์
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติยา  ศรีดาว
 
1. นางสาวอทิตยา  พันธ์แก่น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ใจดี
2. เด็กหญิงสายทิพย์  โพธิสาร
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
2. นางสาวรสริน  วงค์ทวี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวนวนันท์  จันทิมาล
2. นางสาวสุมินตรา  น้อมระวี
 
1. นางสาวอทิตยา  พันธ์แก่น
2. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วงษ์พิทักษ์
 
1. นางสาวบุรินทร์  รับรอง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 1. นางสาววิลาวัลย์  สมเพ็ชร
 
1. นางสาวบุรินทร์  รับรอง
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกีรติกา  ริมเพชร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ตะเคียนเกลี้ยง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  อนันต์นพคุณชัย
 
1. นายสมนึก  พันธ์แก่น
2. นางธารารัตน์  แก้วมูล
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  ศรีดาพันธ์
2. นางสาวปิยธิดา  สิทธิศร
3. นางสาวอมลวรรณ  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางสาวหิรัฐติมาภรณ์   ขุมทอง
2. นางสาวฐิติมา  เทาศิริ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพันธ์  อุตะมะ
2. เด็กชายฟ้าหลวง  วงศ์ตาผา
 
1. นายสมนึก  พันธ์แก่น
2. นางธารารัตน์  แก้วมูล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวนวนันท์  จันทิมาล
2. นางสาวสุกัญญา  ไพบูลย์
 
1. นายสมนึก  พันธ์แก่น
2. นางธารารัตน์  แก้วมูล
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชดาพร  ดอกพอง
 
1. นางสาวบุรินทร์  รับรอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวนันท์  ทองจันทร์
 
1. นางสาวบุรินทร์  รับรอง
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกอร  ไกยชาติ
2. เด็กหญิงอัครมณี  สีพุทธ
3. เด็กหญิงอัญชลี  แก้วลอย
 
1. นายมิตร  บุญใส
2. นายเสกสรร  สายเสน
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนันทิยา  เทาศิริ
2. นางสาววันนิดา  จิตรโสม
3. นางสาวสุพัฒตรา   เทาศิริ
 
1. นางผกาภรณ์  ยืนยงชาติ
2. นายณัฐพล  บำรุงเกตุอุดม
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.4 เงิน 5 1. นางสาวธนพร  หมื่นเตียง
2. นางสาวปรีดาพร  จันทะสนธิ์
3. นางสาวศุภานัน  ในทอง
 
1. นางผกาภรณ์  ยืนยงชาติ
2. นายเสกสรร  สายเสน
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐรินี  เลิศศรี
2. เด็กหญิงพิจิตตรา  บุญตา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิศร
 
1. นายณัฐพล  บำรุงเกตุอุดม
2. นางสาวประศรี  เขตจัตุรัส
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65.13 ทองแดง 9 1. นางสาวปิยะวรรณ  โคตรหลักเพ็ชร
2. นางสาวอรอนงค์  เทาศิริ
3. นายอาณัฐ  ต่ายธานี
 
1. นายณัฐพล  บำรุงเกตุอุดม
2. นายอนุกูล  มีโคตร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  สิทธิศร
2. นางสาวสุภาพร  มนทอง
3. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณขาม
 
1. นางผกาภรณ์  ยืนยงชาติ
2. นายเสกสรร  สายเสน
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.72 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรประภา  สะอาด
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิศร
 
1. นายณัฐพล  บำรุงเกตุอุดม
2. นางสาวประศรี  เขตจัตุรัส
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพิบูลย์  สุดสังข์
2. นางสาวอัจจิมา  พลภักดี
 
1. นายมิตร  บุญใส
2. นายเสกสรร  สายเสน
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพันธ์  อุตะมะ
2. เด็กชายจีระพันธ์  อุตะมะ
 
1. นายเสกสรร  สายเสน
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.1 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายฟ้าหลวง  วงศ์ตาผา
2. เด็กชายเทียนชัย  ธรรมบุตร
 
1. นายมิตร  บุญใส
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงดารุณี  พิมพร
2. เด็กหญิงทองสอน  สิทธิศร
3. เด็กชายผดุงเดช  ศรีดาพันธ์
4. เด็กหญิงมาลัย  สิทธิศร
5. เด็กหญิงวิภาดา  วันศุกร์
 
1. นายสุริยา  เกษอินทร์
2. นางสาวนิษฐา  วงพิทักษ์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  พงษ์วัน
2. นางสาวชลลัดดา  สุดสังข์
3. นางสาวดวงกมล  มนทอง
4. นางสาวนฤมล  ศรีโคตร
5. นางสาวอรณิชา  จันคณา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภาษี
2. นายสุริยา  เกษอินทร์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พิลัย
2. เด็กชายธนากร  วงษ์สมบัติ
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภาษี
2. นายนิษฐา  วงพิทักษ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.86 ทอง 4 1. นายพิทชญะ  หมู่มาก
2. นางสาววลัยภรณ์  สิทธิศร
 
1. นายพลวรรตน์  บุญสม
2. นางสาวนิษฐา  วงพิทักษ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.16 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิสาร
2. เด็กหญิงกานดา  กิจมานะ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุดสังข์
4. เด็กหญิงพุธิตา  กิจมานะ
5. เด็กหญิงวิสุดา  จันทสนธ์
6. เด็กหญิงศิริญากร  แก้วลอย
7. เด็กหญิงสายชล  จันสุระ
8. เด็กหญิงอรพินธ์  สุดสังข์
9. เด็กหญิงอระยา  ชาทา
10. เด็กหญิงโศภนิศ  สุดสังข์
 
1. นายสุริยา  เกษอินทร์
2. นายพลวรรตน์  บุญสม
3. นางสาวนิษฐา  วงพิทักษ์
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สุดสังข์
2. เด็กหญิงเกษมณี  เพ็ชรัตน์
 
1. นายอนุกูล  มีโคตร
2. นายสุจิน  ชื่นใจ
 
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาววิภาดา  แต้มงมา
2. นายสุรชัย  บุญตา
 
1. นายกันตินันท์  คำล้อม
2. นายอนุกูล  มีโคตร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลดา  มณีทิพย์
 
1. นายอมร  ทองเลิศ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสาธิกา  เมฆคลี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สุภาพ
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
2. นางสาวกัลยา   อุตะมะ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีดาพันธ์
2. เด็กชายเทียนชัย  ธรรมบุตร
3. เด็กชายเมทนี  โพธิ์กระสังข์
 
1. นายอมร  ทองเลิศ
2. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายธนพล  หมู่มาก
2. นายพรสกล  เนียมพันธ์
3. นายวิวัฒน์  สาภัยพร
 
1. นายอมร  ทองเลิศ
2. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งทิวา  สุดสังข์
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวีณา  สะอาด
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  เรืองคำ
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิภาพร  งอนสวัน
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงฤทัย  จันทะสน
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิภา  ธะดาดิษ
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  เรืองคำ
2. นางสาวฐิติยา  ศรีดาว
3. นางสาวดวงฤทัย  จันทะสน
4. นางสาวนิภาพร  งอนสวัน
5. เด็กหญิงบุษบาบรรณ  จิตรโสม
6. นางสาวปวีณา  สะอาด
7. นางสาวรุ่งทิวา  สุดสังข์
8. นางสาวลินดา  เรืองคำ
9. นายวสันต์  สุดสังข์
10. นายศรคีรี  จันทสนธ์
11. นางสาวศศิภา  ธะดาดิษ
12. นายสัมฤทธิ  เรืองคำ
13. นางสาวสุกัลยา  แข็งแรง
14. นายสุขสม   มูลมาตร
15. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  เภสัชมาลา
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
2. นายอมร  ทองเลิศ
3. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโชคชัย  ดอกพอง
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศักดาวุฒิ  ชินคำ
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  มนทอง
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุชาดา  พรหมโลกา
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  มนทอง
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดาวอารี  ไชยนรา
2. นางสาวพรชิตา   พรมบุตร
3. นางสาวสุจิตรา  จันขอนแก่น
4. นางสาวสุชาดา  พรหมโลกา
5. นางสาวอนุสรา  วิชัยรัมย์
6. นางสาวอรทัย  สุดสังข์
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
2. นางสาวกัลยา   อุตะมะ
3. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
4. นางสาวเบญจมาศ   ส่วยโสภา
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  เทาศิริ
 
1. นางสาวสุรัน  พิมพร
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวศุภานัน  ในทอง
 
1. นางสุพรรณี  ใจนวน
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงภาวิณี  กาฬปักษ์
 
1. นางสาวสุรัน  พิมพร
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวบังอร  เทาศิริ
 
1. นางสุพรรณี  ใจนวน
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.38 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเสาวลักษ์  สุดสังข์
 
1. นางสาวสุรัน  พิมพร
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุนิษา  สะเดา
 
1. นางสุพรรณี  ใจนวน
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรประภา  สะอาด
 
1. นางสาวสุรัน  พิมพร
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 -1 -    
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิพล  ในเรือน
2. นางสาวพรชิตา  พรมบุตร
3. นายพิชิต  คำเฟื้อย
4. นางสาวศรัญญา   เทาศิริ
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  สมเพชร
 
1. นางสาวสุรัน  พิมพร
2. นางสุพรรณี  ใจนวน
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  กรวยทอง
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  อุตมะ
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  สุดสังข์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สะเดา
 
1. นางสาวสุรัน  พิมพร
2. นางสุพรรณี  ใจนวน
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพนิดา  บุญขาว
2. นางสาวอรอนงค์  เทาศิริ
 
1. นางสาวสุรัน  พิมพร
2. นางสุพรรณี  ใจนวน
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กาฬปักษ์
2. เด็กหญิงธารารัตน์  โพธิ์กระสงข์
3. เด็กหญิงพิมพิกา  ช่วยสงเคราะห์
 
1. นางสาวรสริน  วงค์ทวี
2. นางสาวอทิตยา  พันธ์แก่น
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวภัทรา  จันทะสนธ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุดสังข์
3. นางสาวเยาวลักษณ์  สุดสังข์
 
1. นางสาวอทิตยา  พันธ์แก่น
2. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณีรนุช  พิณพงษ์
2. เด็กหญิงนิภาพร  บุญคม
 
1. นางธารารัตน์  แก้วมูล
2. นายสมนึก  พันธ์แก่น
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยธิดา  สิทธิศร
 
1. นางสาวหิรัฐติมาภรณ์  ขุมทอง
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พิลัย
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ใจดี
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
2. นางสาวรสริน  วงค์ทวี
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรัญญา  ปานมณีวงศ์
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุดสังข์
 
1. นางธารารัตน์  แก้วมูล
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพิชิต  คำเฟื้อย
 
1. นางสาวหิรัฐติมาภรณ์  ขุมทอง
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัชพรรณ  โพธิสาร
2. เด็กชายีวีระพล  ในทอง
 
1. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาววัลลภา  ดอกพอง
2. นายศราวุฒิ  หมื่นแก้ว
 
1. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  สะอาด
2. เด็กชายวิทวัส   ในทอง
 
1. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
2. นางสาวสุวิมล  งามสุก
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นายจำนงค์  เชื้อสร
2. นางสาวสุดารัตน์  อุตะมะ
 
1. นางสาวสุวิมล  งามสุก
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายณัฐชัย  บุญศิริ
2. นางสาวสุดารัตน์  สมทอง
 
1. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
2. นางสาวสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุเมธ  เทาศิริ
2. นายเจษฎา  ในทอง
 
1. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
76 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลทิพย์  เทาศิริ
2. นางสาวรติกร  บุญตา
3. นางสาวสุนันวดี  โคตะมา
 
1. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
2. นางสาวสุวิมล  งามสุก
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาญชัย  ในทอง
2. นางสาวนิราภร  สุดสังข์
 
1. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
2. นางสาวสุวิมล  งามสุก
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จิตรโสม
2. เด็กหญิงปาลิตา  แพงงาม
3. เด็กหญิงวิภาดา  ดอกพอง
 
1. นางสาวกิตติยา  หวังสม
2. นายภานุวัฒน์  นามจุมจัง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาววันนิดา  จิตรโสม
2. นางสาวอาทิตยา  โพธิสาร
3. นางสาวเบญจมาศ  เรืองคำ
 
1. นางสาวกิตติยา  หวังสม
2. นายภานุวัฒน์  นามจุมจัง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  พูนประโคน
2. เด็กหญิงสาธิกา  เมฆคลี
3. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  จันทิมาลย์
 
1. นายภานุวัฒน์  นามจุมจัง
2. นางสาวกิตติยา  หวังสม
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญณรงค์  บุญตา
2. เด็กชายวุฒิติชัย  ปลื้มใจ
3. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  เภสัชมาลา
 
1. นายปฏิภาณ  ศรีมาศ
2. นางสาวสุวิมล  งามสุก
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุษบา  นางแพง
2. นางสาววิสุนีย์  บุญตา
3. นางสาวเสนียน  สมเพ็ชร
 
1. นายปฏิภาณ  ศรีมาศ
2. นางสาวสุวิมล  งามสุก
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.83 ทอง 4 1. นางสาวสาวนีย์  นวลสาร
2. นางสาวสิริวิมล  สินสระน้อย
3. นางสาวอรอนงค์  ในทอง
 
1. นางสาวกิตติยา  หวังสม
2. นายภานุวัฒน์  นามจุมจัง
 
84 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิตยาพร  สุขร่วม
2. นางสาวสุราลัย  พลคง
3. นางสาวสุวรรณา  กาญจนชาติ
 
1. นางกมลวรรณ   แก้วกิ่ง
2. นางสาวประศรี   เขตจัตุรัส
 
85 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 -    
86 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวสันต์  ทองเต็ม
 
1. นางสาวประศรี   เขตจัตุรัส