สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงสุเรวดี  ศรีสมเพชร
 
1. นางสาวรสริน  วงค์ทวี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วงษ์พิทักษ์
 
1. นางสาวบุรินทร์  รับรอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 10 1. นางสาววิลาวัลย์  สมเพ็ชร
 
1. นางสาวบุรินทร์  รับรอง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกนกอร  ไกยชาติ
2. เด็กหญิงอัครมณี  สีพุทธ
3. เด็กหญิงอัญชลี  แก้วลอย
 
1. นายมิตร  บุญใส
2. นายเสกสรร  สายเสน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนันทิยา  เทาศิริ
2. นางสาววันนิดา  จิตรโสม
3. นางสาวสุพัฒตรา   เทาศิริ
 
1. นางผกาภรณ์  ยืนยงชาติ
2. นายณัฐพล  บำรุงเกตุอุดม
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.1 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายฟ้าหลวง  วงศ์ตาผา
2. เด็กชายเทียนชัย  ธรรมบุตร
 
1. นายมิตร  บุญใส
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 6 1. นางสาวบังอร  เทาศิริ
 
1. นางสุพรรณี  ใจนวน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  สุดสังข์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  สะเดา
 
1. นางสาวสุรัน  พิมพร
2. นางสุพรรณี  ใจนวน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 9 1. นางสาวพนิดา  บุญขาว
2. นางสาวอรอนงค์  เทาศิริ
 
1. นางสาวสุรัน  พิมพร
2. นางสุพรรณี  ใจนวน