สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ใจดี
2. เด็กหญิงสายทิพย์  โพธิสาร
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
2. นางสาวรสริน  วงค์ทวี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวนวนันท์  จันทิมาล
2. นางสาวสุมินตรา  น้อมระวี
 
1. นางสาวอทิตยา  พันธ์แก่น
2. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65.13 ทองแดง 9 1. นางสาวปิยะวรรณ  โคตรหลักเพ็ชร
2. นางสาวอรอนงค์  เทาศิริ
3. นายอาณัฐ  ต่ายธานี
 
1. นายณัฐพล  บำรุงเกตุอุดม
2. นายอนุกูล  มีโคตร
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงบุณยาพร  สุดสังข์
2. เด็กหญิงเกษมณี  เพ็ชรัตน์
 
1. นายอนุกูล  มีโคตร
2. นายสุจิน  ชื่นใจ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาววิภาดา  แต้มงมา
2. นายสุรชัย  บุญตา
 
1. นายกันตินันท์  คำล้อม
2. นายอนุกูล  มีโคตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงสาธิกา  เมฆคลี
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สุภาพ
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
2. นางสาวกัลยา   อุตะมะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงภาวิณี  กาฬปักษ์
 
1. นางสาวสุรัน  พิมพร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.38 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงเสาวลักษ์  สุดสังข์
 
1. นางสาวสุรัน  พิมพร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวภัทรา  จันทะสนธ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุดสังข์
3. นางสาวเยาวลักษณ์  สุดสังข์
 
1. นางสาวอทิตยา  พันธ์แก่น
2. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 1. นายณัฐชัย  บุญศิริ
2. นางสาวสุดารัตน์  สมทอง
 
1. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
2. นางสาวสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุเมธ  เทาศิริ
2. นายเจษฎา  ในทอง
 
1. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน