สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาววัลลภา  ดอกพอง
2. นายศราวุฒิ  หมื่นแก้ว
 
1. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  สะอาด
2. เด็กชายวิทวัส   ในทอง
 
1. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
2. นางสาวสุวิมล  งามสุก
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นายจำนงค์  เชื้อสร
2. นางสาวสุดารัตน์  อุตะมะ
 
1. นางสาวสุวิมล  งามสุก
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
4 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลทิพย์  เทาศิริ
2. นางสาวรติกร  บุญตา
3. นางสาวสุนันวดี  โคตะมา
 
1. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
2. นางสาวสุวิมล  งามสุก
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาญชัย  ในทอง
2. นางสาวนิราภร  สุดสังข์
 
1. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
2. นางสาวสุวิมล  งามสุก