สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวดวงดาว  ศรีดาพันธ์
 
1. นางสาวอทิตยา  พันธ์แก่น
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ในทอง
 
1. นางสาวรสริน  วงค์ทวี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวนวนันท์  จันทิมาล
2. นางสาวสุกัญญา  ไพบูลย์
 
1. นายสมนึก  พันธ์แก่น
2. นางธารารัตน์  แก้วมูล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุวนันท์  ทองจันทร์
 
1. นางสาวบุรินทร์  รับรอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.4 เงิน 5 1. นางสาวธนพร  หมื่นเตียง
2. นางสาวปรีดาพร  จันทะสนธิ์
3. นางสาวศุภานัน  ในทอง
 
1. นางผกาภรณ์  ยืนยงชาติ
2. นายเสกสรร  สายเสน
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑารัตน์  สิทธิศร
2. นางสาวสุภาพร  มนทอง
3. นางสาวสุภาภรณ์  วรรณขาม
 
1. นางผกาภรณ์  ยืนยงชาติ
2. นายเสกสรร  สายเสน
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75.32 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจักรพันธ์  อุตะมะ
2. เด็กชายจีระพันธ์  อุตะมะ
 
1. นายเสกสรร  สายเสน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงดารุณี  พิมพร
2. เด็กหญิงทองสอน  สิทธิศร
3. เด็กชายผดุงเดช  ศรีดาพันธ์
4. เด็กหญิงมาลัย  สิทธิศร
5. เด็กหญิงวิภาดา  วันศุกร์
 
1. นายสุริยา  เกษอินทร์
2. นางสาวนิษฐา  วงพิทักษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พิลัย
2. เด็กชายธนากร  วงษ์สมบัติ
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภาษี
2. นายนิษฐา  วงพิทักษ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงชลดา  มณีทิพย์
 
1. นายอมร  ทองเลิศ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 71.17 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรประภา  สะอาด
 
1. นางสาวสุรัน  พิมพร
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาววัลลภา  ดอกพอง
2. นายศราวุฒิ  หมื่นแก้ว
 
1. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  สะอาด
2. เด็กชายวิทวัส   ในทอง
 
1. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
2. นางสาวสุวิมล  งามสุก
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นายจำนงค์  เชื้อสร
2. นางสาวสุดารัตน์  อุตะมะ
 
1. นางสาวสุวิมล  งามสุก
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
15 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลทิพย์  เทาศิริ
2. นางสาวรติกร  บุญตา
3. นางสาวสุนันวดี  โคตะมา
 
1. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
2. นางสาวสุวิมล  งามสุก
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชาญชัย  ในทอง
2. นางสาวนิราภร  สุดสังข์
 
1. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
2. นางสาวสุวิมล  งามสุก
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาววันนิดา  จิตรโสม
2. นางสาวอาทิตยา  โพธิสาร
3. นางสาวเบญจมาศ  เรืองคำ
 
1. นางสาวกิตติยา  หวังสม
2. นายภานุวัฒน์  นามจุมจัง