สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80.3 ทอง 7 1. นางสาวอรัญญา  ปานมณีวงศ์
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิติยา  ศรีดาว
 
1. นางสาวอทิตยา  พันธ์แก่น
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกีรติกา  ริมเพชร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ตะเคียนเกลี้ยง
3. เด็กหญิงวราภรณ์  อนันต์นพคุณชัย
 
1. นายสมนึก  พันธ์แก่น
2. นางธารารัตน์  แก้วมูล
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญจนา  ศรีดาพันธ์
2. นางสาวปิยธิดา  สิทธิศร
3. นางสาวอมลวรรณ  เพ็ชรรัตน์
 
1. นางสาวหิรัฐติมาภรณ์   ขุมทอง
2. นางสาวฐิติมา  เทาศิริ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพันธ์  อุตะมะ
2. เด็กชายฟ้าหลวง  วงศ์ตาผา
 
1. นายสมนึก  พันธ์แก่น
2. นางธารารัตน์  แก้วมูล
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัชดาพร  ดอกพอง
 
1. นางสาวบุรินทร์  รับรอง
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐรินี  เลิศศรี
2. เด็กหญิงพิจิตตรา  บุญตา
3. เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิศร
 
1. นายณัฐพล  บำรุงเกตุอุดม
2. นางสาวประศรี  เขตจัตุรัส
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.72 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรประภา  สะอาด
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิศร
 
1. นายณัฐพล  บำรุงเกตุอุดม
2. นางสาวประศรี  เขตจัตุรัส
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  พงษ์วัน
2. นางสาวชลลัดดา  สุดสังข์
3. นางสาวดวงกมล  มนทอง
4. นางสาวนฤมล  ศรีโคตร
5. นางสาวอรณิชา  จันคณา
 
1. นายกิตติศักดิ์  ภาษี
2. นายสุริยา  เกษอินทร์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.86 ทอง 4 1. นายพิทชญะ  หมู่มาก
2. นางสาววลัยภรณ์  สิทธิศร
 
1. นายพลวรรตน์  บุญสม
2. นางสาวนิษฐา  วงพิทักษ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87.16 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โพธิสาร
2. เด็กหญิงกานดา  กิจมานะ
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุดสังข์
4. เด็กหญิงพุธิตา  กิจมานะ
5. เด็กหญิงวิสุดา  จันทสนธ์
6. เด็กหญิงศิริญากร  แก้วลอย
7. เด็กหญิงสายชล  จันสุระ
8. เด็กหญิงอรพินธ์  สุดสังข์
9. เด็กหญิงอระยา  ชาทา
10. เด็กหญิงโศภนิศ  สุดสังข์
 
1. นายสุริยา  เกษอินทร์
2. นายพลวรรตน์  บุญสม
3. นางสาวนิษฐา  วงพิทักษ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีดาพันธ์
2. เด็กชายเทียนชัย  ธรรมบุตร
3. เด็กชายเมทนี  โพธิ์กระสังข์
 
1. นายอมร  ทองเลิศ
2. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายธนพล  หมู่มาก
2. นายพรสกล  เนียมพันธ์
3. นายวิวัฒน์  สาภัยพร
 
1. นายอมร  ทองเลิศ
2. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรุ่งทิวา  สุดสังข์
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวีณา  สะอาด
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิราภรณ์  เรืองคำ
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิภาพร  งอนสวัน
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงฤทัย  จันทะสน
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิภา  ธะดาดิษ
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  เรืองคำ
2. นางสาวฐิติยา  ศรีดาว
3. นางสาวดวงฤทัย  จันทะสน
4. นางสาวนิภาพร  งอนสวัน
5. เด็กหญิงบุษบาบรรณ  จิตรโสม
6. นางสาวปวีณา  สะอาด
7. นางสาวรุ่งทิวา  สุดสังข์
8. นางสาวลินดา  เรืองคำ
9. นายวสันต์  สุดสังข์
10. นายศรคีรี  จันทสนธ์
11. นางสาวศศิภา  ธะดาดิษ
12. นายสัมฤทธิ  เรืองคำ
13. นางสาวสุกัลยา  แข็งแรง
14. นายสุขสม   มูลมาตร
15. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  เภสัชมาลา
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
2. นายอมร  ทองเลิศ
3. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโชคชัย  ดอกพอง
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศักดาวุฒิ  ชินคำ
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  มนทอง
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุชาดา  พรหมโลกา
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  มนทอง
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดาวอารี  ไชยนรา
2. นางสาวพรชิตา   พรมบุตร
3. นางสาวสุจิตรา  จันขอนแก่น
4. นางสาวสุชาดา  พรหมโลกา
5. นางสาวอนุสรา  วิชัยรัมย์
6. นางสาวอรทัย  สุดสังข์
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
2. นางสาวกัลยา   อุตะมะ
3. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
4. นางสาวเบญจมาศ   ส่วยโสภา
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนาทิพย์  เทาศิริ
 
1. นางสาวสุรัน  พิมพร
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปฏิพล  ในเรือน
2. นางสาวพรชิตา  พรมบุตร
3. นายพิชิต  คำเฟื้อย
4. นางสาวศรัญญา   เทาศิริ
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  สมเพชร
 
1. นางสาวสุรัน  พิมพร
2. นางสุพรรณี  ใจนวน
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กาฬปักษ์
2. เด็กหญิงธารารัตน์  โพธิ์กระสงข์
3. เด็กหญิงพิมพิกา  ช่วยสงเคราะห์
 
1. นางสาวรสริน  วงค์ทวี
2. นางสาวอทิตยา  พันธ์แก่น
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยธิดา  สิทธิศร
 
1. นางสาวหิรัฐติมาภรณ์  ขุมทอง
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พิลัย
2. เด็กหญิงธิดาวรรณ  ใจดี
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
2. นางสาวรสริน  วงค์ทวี
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอรัญญา  ปานมณีวงศ์
 
1. นางสาวนุชิดา  ใสกระจ่าง
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุดสังข์
 
1. นางธารารัตน์  แก้วมูล
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธัชพรรณ  โพธิสาร
2. เด็กชายีวีระพล  ในทอง
 
1. นายธนกฤต  บุตรอ่อน
2. นางสุกฤตา  บุตรอ่อน
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์  จิตรโสม
2. เด็กหญิงปาลิตา  แพงงาม
3. เด็กหญิงวิภาดา  ดอกพอง
 
1. นางสาวกิตติยา  หวังสม
2. นายภานุวัฒน์  นามจุมจัง
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  พูนประโคน
2. เด็กหญิงสาธิกา  เมฆคลี
3. เด็กหญิงอุไรลักษณ์  จันทิมาลย์
 
1. นายภานุวัฒน์  นามจุมจัง
2. นางสาวกิตติยา  หวังสม
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญณรงค์  บุญตา
2. เด็กชายวุฒิติชัย  ปลื้มใจ
3. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  เภสัชมาลา
 
1. นายปฏิภาณ  ศรีมาศ
2. นางสาวสุวิมล  งามสุก
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุษบา  นางแพง
2. นางสาววิสุนีย์  บุญตา
3. นางสาวเสนียน  สมเพ็ชร
 
1. นายปฏิภาณ  ศรีมาศ
2. นางสาวสุวิมล  งามสุก
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.83 ทอง 4 1. นางสาวสาวนีย์  นวลสาร
2. นางสาวสิริวิมล  สินสระน้อย
3. นางสาวอรอนงค์  ในทอง
 
1. นางสาวกิตติยา  หวังสม
2. นายภานุวัฒน์  นามจุมจัง