สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์   ไชยพัฒน์
2. เด็กหญิงอัญมณี  กลางมณี
 
1. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
2. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายธวัชชัย  รัตโน
2. เด็กชายพงษ์พณิช  เสนาภักดิ์
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
2. นายอาณากร  บุญศิลป์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพย์สุรี  ซุยซวง
2. นางสาวมาริสา  ดอนภิรมย์
 
1. นายสังเวียน  ไสว
2. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปราโมทย์  สุขเสน
2. เด็กชายยุรนันท์  ขุมเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนินทร์  แสงนวน
2. นายเมธา  อุปมา
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงศ์  สุวชาติ
2. เด็กชายเอิ้ออังกูรณ์  สาลิวงษ์
 
1. นายสุวัฒน์  เกิดปราชญ์
2. นายนัฐกร  เจริญศรี
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนธิรา  เกษอินทร์
2. เด็กหญิงอัญญาภรณ์  สิทธิศร
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
2. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พินิจผล
2. เด็กหญิงเมทินี  จันทร์เทพา
 
1. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
2. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนินทร์  แสงนวน
2. นางสาวณัฐวดี  บุญหวาน
 
1. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
2. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุวกานต์  พงษ์เพศ
2. นายอัมรินทร์  คำบุญ
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
2. นางสาวกนกพร  จันตะ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอิทธิพล  จันฉาย
2. นายโกเมท  นันทสิงห์
 
1. นายสังเวียน  ไสว
2. นางสาวกนกพร  จันตะ
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ถนอม
2. เด็กหญิงจตุพร  ช้างขนุน
3. เด็กชายเฉลิมชัย  สุภาพ
 
1. นางสาวสาวิณี  สตารัตน์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ศักดิ์  พงษ์ชาติ
2. นายพุฒิพงศ์  วงษ์ปลั่ง
3. นายเสกสิทธิ์  ราชวงค์
 
1. นายสังเวียน  ไสว
2. นางวิลาสิณี  คิ้วสุวรรณ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชินวัตร  วิเชียร
2. นางสาวสุภาพร  ประมูลชาติ
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
2. นายสุวัฒน์  เกิดปราชญ์