สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มากนวล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฉัตรวิไล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุศรินทร์  ศรีเลิศ
 
1. นายสุริยน  บุญเหมาะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศรันยา   ปรือปรัง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฉัตรวิไล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.6 ทอง 4 1. นางสาวประภัสสร  ประจำ
 
1. นางอัญชลี  รอบคอบ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทวินันท์  ผิวอ่อน
 
1. นางอัมฤทธิ์  วงษ์วานิช
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรากร  วงษ์ขันธ์
 
1. นางอัมฤทธิ์  วงษ์วานิช
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.06 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  บุญมี
2. เด็กชายอรรถพร  จันทะโชติ
3. เด็กหญิงเกตุศิริ  อาจศิริ
 
1. นายเรวัตร  อสิพงษ์
2. นายมงคล  พันธ์แก่น
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  เตชะ
2. นางสาวจุฑารัตน์  จันภักดี
3. นายอินทรวชิราห์  พันธ์จันทร์
 
1. นายมงคล  พันธ์แก่น
2. นายเฉลิมพงษ์  จันทรเสน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสงกรานต์  ได้สงวน
2. เด็กหญิงเพชรอำพัน  บุญพบ
 
1. นางทัศนีย์  ประจำ
2. นางกัญญารัตน์  เพ็งแจ่ม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวศิริอุดม  ตุมตัง
2. นางสาวอาทิตยา  วงษ์นิล
 
1. นายทวีศิลป์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุจิตตรา  ศรีสุรักษ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวัฒน์   รัตนพันธ์
 
1. นางสาวนุชนาถ  หอมหุน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริสุวัฒน์
 
1. นางเย็นจิต  กุฎีรักษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปวริศา  โนนคำ
2. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยศรีษะ
3. เด็กหญิงอารียา  จานชิน
 
1. นางสาวสิริวรรณ  มะโน
2. นางสาวณัฐยาพร  คำแพง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราพร  จันมณี
2. นางสาวสุพิชชา  ทองคำ
3. นายอธิคม  คำสวรรค์
 
1. นางพัชรี  หอมจิต
2. นางสาวอมลวรรณ  นาคพันธุ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเกตุสิริ  อาจศิริ
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  โภคาพันธ์
 
1. นางจิราภรณ์  ยืนนาน
2. นางปนันตญา  ระหาร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญตา
2. นายธีรวัฒน์  ระหาร
 
1. นางธัญณ์ญสิตา  ธนโชติเดชากาญจน์
2. นายรัชภูมิ  แพงมา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรางคณา  ปรือปรัก
 
1. นางสาวถนอมนวล  ชูเชื้อ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิจิตรา  ขันตี
 
1. นางสาววรรณิภา  อุตมะ
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ประจำ
2. เด็กหญิงทวินันท์  ผิวอ่อน
3. เด็กหญิงปนัตตา  ดวงวัง
 
1. นางสุกัญญา  อุทธิเสน
2. นางศศิธร  แก้วเล็ก
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.55 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชกุล  บุญจูง
2. นายศุภณัฐ  รักพงษ์
3. นายเสฏฐวุฒิ  อินยาพงษ์
 
1. นางเจนจบ  ศรีเลิศ
2. นางเกศรา  เสริมศรี
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตองอบ
2. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่โค้ว
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีลาชัย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จิตรภักดี
2. นางสาวลออทิพย์  คำไสย์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรรษชล  โสดาจันทร์
2. นายสิทธิกร  มูลศรีแก้ว
3. นางสาวสุภินันท์  วงษ์ขันธ์
 
1. นายวีระพล  ภาระเวช
2. นางสุภาวัลย์  บุญใส
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงผุสดี  จานดี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  บุตะเคียน
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พวงสอน
 
1. นางอัจฉราวรรณ  บุญเหมาะ
2. นางสาวพิมพ์ณรดา  จิินดาธรานันท์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤติกา  คำศรี
2. นางสาวจารุมาศ  ปลื้มใจ
3. นางสาวณัฐฐา  ไชยโพธิ์
 
1. นายบุญเรือง  เสนาะศัพย์
2. นางจุฑารัตน์  เสนาะศัพย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  แรงเริง
2. เด็กหญิงปนัดดา  อัจนา
3. เด็กหญิงศศินา  ศรีสิงห์
 
1. นางจิรารัตน์  คำผง
2. นางนารีรัตน์  ขันเงิน
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศรัณย์ภัทร  สว่างภพ
2. นางสาวศศินพักตร์  คำผง
3. นางสาวเมทินี  บรรจง
 
1. นางสาวปัณฑารีย์  เต้าทอง
2. นางวาสนา  สุราวุธ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  อายุวงษ์
2. เด็กหญิงสุธัญญา  ศรีสัจจา
 
1. นายไพสิทธิ์  พั่วระยะ
2. นางวิลาวัลย์  พั่วระยะ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิราวัฒน์  แสงเพ็ง
2. นายภานุวัฒน์  รัตนา
 
1. นางสาววรรณธนา  วงศ์พิทักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอินทรีย์  จันทรสาขา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย  เสดา
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชำนาญ
 
1. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภควัตร  บุญเย็น
2. เด็กชายอนุวัติ  นิวันติ
 
1. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารินี  ดีไว
2. เด็กหญิงฉัตรวิไล  ยุระชัย
3. เด็กหญิงณริสา  สุขแก้ว
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ฉิมพินิจ
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  นิ่งนาน
2. นางปภัสรา  ปัญญาบุญ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ยอดงาม
2. นางสาวจินจุฑา  หงษ์ทอง
3. นางสาววฤญา  ปรีดาชัย
4. นางสาววันวิสาข์  กิติราช
5. นางสาวเมษา  สุขเสน
 
1. นางนิพาพร  ตังสุข
2. นางสาวอำพร  แพงวิเศษ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำวงค์
2. เด็กหญิงธนกร  ขอบบัวคลี่
3. เด็กหญิงวาสิตา  ประจญ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจหวัง
5. เด็กหญิงโสรยา  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
2. นางสาวทิพวรรณ  ใจเย็น
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาณัจฉรา  อินธิ์ทิสอน
2. นางสาวธีรารัตน์  นรมาศ
3. นางสาวปวีณา  แสงแดง
4. นางสาววรรณวิภา  มาอินทร์
5. นางสาวอาภาสิริ  สมาน
 
1. นายจำรูญ  ใจนวน
2. นายธนพล  สาระไทย
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 -    
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 -    
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 -    
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 -    
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิศาชล  คันศร
2. เด็กชายศิวพล  พุทธิแจ่ม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธนวาที
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรเกษ  สีสัจจา
2. นายชูสกุล  หมั่นไร่
 
1. นางทิพย์วรรณ  บุญสม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 83.5 ทอง 7 1. นางสาวกมลพัชร  บุญขาว
2. นางสาวณัฐฐาพร  เมืองรัก
3. นางสาวนันทกา  เสียงเพราะ
4. นางสาวนิชากรณ์  ใจดี
5. นางสาวลัดดาวัลย์  ไชยนะรา
6. นางสาวศิรินาท  พรมจักร์
7. นางสาวศิริลักษณ์  สิงโหน
8. นางสาวอรณิชา  โคษา
9. นางสาวอริสรา  แต้มงาม
10. นางสาวเบ็ญจมาพร  โจมสติ
 
1. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
2. นายจำรูญ  ใจนวน
3. นายธนพล  สาระไทย
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกพร  อุปมัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  กิติราช
3. เด็กหญิงนฤมล  สุระ
4. นางสาวนิธิพร  งอยภูธร
5. นางสาวปฏิญญา  สมพงษ์
6. นายปุนยธร  สาระชาติ
7. นางสาวพศิกา  สุภารัตน์
8. เด็กหญิงพุฒตาล  สดใส
9. นางสาวลัดดา  อดใจ
10. นางสาวสุชาดา  บานชื่น
11. นางสาวสุปราณี  บุญขวาง
12. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีแก้ว
13. นางสาวสุภาวดี  ศรีสิงห์
14. นายอดิศักดิ์  บุญเมือง
15. นางสาวเทียนทอง  ใจเพ็ง
 
1. นายนำพล  จุมพิศ
2. นายนายบุญเย็น  สารชาติ
3. นางสาวนริศรา  ใจมนต์
4. นายธนัด  รัตนพันธ์
 
43 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกัมพล  สมทอง
2. เด็กหญิงอิสรา  คำดี
 
1. นายบุญเย็น  สารชาติ
2. นายนำพล  จุมพิศ
 
44 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญานิน  จันทร์ศรี
2. นางสาวอรวรรณ  หาญพิทักษ์
 
1. นายบุญช่วย  จันทร์ศรี
2. นางมนต์ทิพย์  คันศร
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเจตปรียา  สุวรรณปรียา
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวกมลพัชร  บุญขาว
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กชายพรประเสริฐ  แต้มงาม
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายพชร  พันธุ์ปัก
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศักดิ์สกุล  บุญมาก
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายกรวิชญ์  สุระ
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎากรณ์  ศรีมาศ
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 6 1. นางสาวศศิธร  เสนคราม
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษดา  แพงตา
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  เกิดโอสา
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
2. นางสาวณัฐพร  พงษ์ธนู
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์เปรียง
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอินทรา  แพงมาก
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยศนนท์   มุ่งเคียงกลาง
2. เด็กชายรักชาติ   ดอกพอง
3. เด็กชายศราวุฒิ   ศรีสมบัติ
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
2. นางสาวณัฐพร  พงษ์ธนู
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุเมธ  ใจมนต์
2. นายอติเทพ  จันทร์เทศ
3. นายเดชา  ทามล
 
1. นางสาวณัฐพร  พงษ์ธนู
2. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จุงกระโทก
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุกัญญา  งามเอี่ยม
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปริญญา   จันทร์เปรียง
 
1. นางยุพยงค์   บำรุง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววสุนทรา  จำปาเเดง
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกำพล   อาจนรา
2. เด็กชายจตุรงค์  มานะรถ
3. เด็กชายบรรจง   เย็นสุข
4. เด็กชายประดิษฐ์   สมรัตน์
5. เด็กชายมงคล   ยศวิปาน
6. เด็กชายเชษฐา   ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติธีร์   ไชยา
2. นายชัยยันต์   ทองมนต์
3. นายวัชราวุฒิ   ไพฑูรย์
4. นายศตวรรษ   ไชยพัฒน์
5. นางสาวสุเทวเรขา   วิชัย
6. นายเกียรติศักดิ์   ไชยมาศ
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สีสัจจา
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองมนต์
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัชระ  กัลยา
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงส่ง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุนันทินี  จะรินรัมย์
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชัยยันต์   ทองมนต์
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปรือปรัง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 5 1. นางสาวภัทรวดี  ใจศรี
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายประดิษฐ์   สมรัตน์
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.29 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรนภา  อั๋นดอนกลอย
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุเทวเรขา   วิชัย
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปรือปรัง
2. นางสาวกฤษติยา  ใบแสง
3. เด็กหญิงกาญจนา  แสงส่ง
4. เด็กชายกำพล  อาจนรา
5. เด็กหญิงกิตติยาพร  สนิทรัมย์
6. เด็กหญิงดลนภา  ศรีบริบูรณ์
7. เด็กชายธนาคาร  ใจเต็ม
8. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ดิษฐ์ประสพ
9. เด็กชายนธีธร  ญาติมาก
10. เด็กหญิงนนทิชา  ดวงสิน
11. เด็กหญิงนรากร  หลวงสนิท
12. เด็กหญิงนฤพร  สีสัจจา
13. เด็กหญิงนัฐกานต์  สมาธิ
14. เด็กหญิงนิภาพร  ศิริชาติ
15. เด็กหญิงน้ำฝน  หมู่มาก
16. เด็กชายบรรจง  เย็นสุข
17. เด็กหญิงปนัดดา  สีสัจจา
18. เด็กหญิงปภัสรา  ทองมนต์
19. เด็กชายประดิษฐ์  สมรัตน์
20. เด็กหญิงพรนิภา  จันดำ
21. เด็กหญิงพัณณิตา  พลคำ
22. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองมนต์
23. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไพรวงค์
24. เด็กหญิงวนิดา  ดวงตา
25. เด็กหญิงวราภรณ์  สุทธิสนธ์
26. เด็กชายวสันต์  พันธ์ภักดี
27. เด็กหญิงวิมลสิริ  จินดาวงษ์
28. เด็กหญิงศิริพร  บัวบุญ
29. เด็กหญิงสริญดา  เสียงอ่อน
30. เด็กชายสหชัย  หนูเต็บ
31. เด็กหญิงสโรชินี  อ่อนคำ
32. เด็กชายอนุสรณ์  โนวงค์
33. นางสาวอภิชญา  มะลิพันธ์
34. เด็กชายอรรถพร  จันทะโชติ
35. เด็กหญิงอารียา  มะโรงรัตน์
36. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดิษฐ์ประสพ
37. เด็กชายเชษฐา  ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 -1 -    
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกฤติญา  จันทร์ชมภู
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  มอญคำ
3. เด็กชายฑิฆัมพร  สิงค์ดำ
4. เด็กชายทวีศักดิ์  จันทร์แจ้ง
5. เด็กหญิงทัศนัย์  พงษ์สุวรรณ
6. เด็กชายธนพล  เพ็งพันธ์
7. เด็กหญิงธัญพร  ใจดี
8. เด็กหญิงมะลิดาวรรณ  พุ่มแก้ว
9. เด็กชายวรวิช  ทันเกตุ
10. เด็กชายอภิรักษ์  พลทา
 
1. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
2. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
3. นางสาวพรกมล  สมพงษ์
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤติคุณ  คำภา
2. นายชัยพงษ์  จินดาวงษ์
3. นายธีระพงษ์  ใบแสง
4. นายปฏิมา  ปรารถนา
5. นางสาวสาธิยา  พรหมมัญ
6. นายสาโรจน์  สุกใส
7. นางสาวสุธิดา  สว่างภพ
8. นางสาวอาภาภรณ์  บุญตา
9. นางสาวเกศินี  บุญขาว
10. นางสาวเจนจิรา  ใจมนต์
 
1. นางมัณฑนา  สาระไทย
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกรส  ดอกพวง
2. นางสาวพรวิภา  กำเหนิด
3. นางสาวฟ้ารุ่ง  ปลื้มใจ
4. นางสาวสุนิสา  คำแพง
5. นางสาวเมริยา  มนทอง
6. นางสาวแอนนา  บุญขาว
 
1. นางมัณฑนา  สาระไทย
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยกระโทก
2. เด็กชายภูริศักดิ์  ศรีลาชัย
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  บุญหวาน
4. เด็กชายอภิเดช  สุดสังข์
5. เด็กหญิงเดือนตรา  ทองเหลื่อม
 
1. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
2. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรกุล  ทูลประโคน
 
1. นางสาวรำไพพรรณ  เครือชัย
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศศิวิมล  แพงมา
 
1. นางสาวรำไพพรรณ  เครือชัย
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรุณศรี  ดวงธนู
 
1. นางสมจิตร์  รักพงษ์
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐดาว  สิทธิศร
 
1. นางสาวอัญชลี  ดวงใจ
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเมธิรา  เกษมงคล
 
1. นางสาวสุนิษา  แก้วเล็ก
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤติยาณี  เหรียญทอง
 
1. นางพิมพ์พิสา  ถุงจันทร์
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อินยาพงษ์
 
1. นางสาวลักขณา  นิยมทอง
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสัณห์สินี  บาตรโพธินันท์
 
1. นางสาวศิราภรณ์  แสนพงศ์
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวิภา   หนองสูง
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญสมยา
3. เด็กหญิงปวริศร  โนนคำ
4. เด็กชายรุจดนัย  ใจมนต์
5. เด็กหญิงศรัญญา  กรุณา
 
1. นางวิไลลักษณ์  พฤกษา
2. นางสาวนันทนี  ขุขันธิน
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักพันธ์  สุดดี
2. นายณัฐพล  แก้วเฮ้า
3. นางสาวธารารัตน์  ตะเคียนศก
4. นายอภิชัย  คงคูณ
5. นางสาวอัญมณี  บุญสมยา
 
1. นายเอกวัชร  ทองศรี
2. นางยิหวา ผุดผา  พิฉินทธารี
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทวีศรี
 
1. นางสาวศุภรางค์  แสงหิรัญ
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุทธิดา  บุญขาว
 
1. นางสาวศุภรางค์  แสงหิรัญ
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรหมพร  พรหมศรี
 
1. นางสาวศิราภรณ์  แสนพงศ์
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรพิมล  ผมรี
 
1. นางสาวอัมพร  ทรงบรรพต
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนม์ฤดี  เจริญศรีเมือง
2. เด็กหญิงณัฐทัชพร  พลภักดี
 
1. นางวณัฐศิกานต์  ศรีทะบาล
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรัชญากร  สำโรงแสง
2. นางสาวรัตนา  ภาษี
 
1. นางสาวลักขณา  นิยมทอง
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพันธ์  สุดดี
2. นางสาวจุฑารัตน์  จันภักดี
3. นางสาวนนระญา  แพงมาก
4. นางสาวหทัยทิพย์  ประสูติ
5. นางสาวอรวรรณ  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ชวดพงษ์
2. นายทวีศิลป์  อสิพงษ์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  อุตมะ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สาธุการ
3. เด็กหญิงสุธิษา  พรมสุภะ
 
1. นางวราภรณ์  โสมาสุข
2. นางสาวพัชรวลัย  บรรเทา
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิพร  อ่อนคำ
2. นางสาวอัครานี  วงศ์ยะลา
3. นางสาวอัจฉรี  กัลยา
 
1. นางสาวพัชรวลัย  บรรเทา
2. นางวราภรณ์  โสมาสุข
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิติพร  เกษตะระ
2. เด็กหญิงอนันญา  ปรือปรัง
 
1. นายปิยะพงษ์  ป้องกัน
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนธรณ์  เดชเรืองงาม
 
1. นายวงเดือน  ทองบาง
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนฤภร  แสงสุริย์
 
1. นางสาวประไพ  สายทอง
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุดาพร  ใจมนต์
 
1. นางศิรินุช  โพธิ์ศรี
 
104 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรากร  นนทะการ
 
1. นาย กู้เกียรติ   ละอองดี
 
105 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฎวิภา  ไกรวิเศษ
 
1. นาย กู้เกียรติ   ละอองดี
 
106 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะวัฒน์  ประเสริฐโถ
 
1. นาย กู้เกียรติ    ละอองดี
 
107 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 -1 - 1. นายอติเทพ  จันทร์เทศ
 
1. นาย กู้เกียรติ   ละอองดี
 
108 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลวรรณ์  คำไพเราะ
2. เด็กชายจตุรงค์  มานะรถ
3. เด็กหญิงจันทิมา  สุวรรณประเสริฐ
4. นางสาวจิรวรรณ  แก้วสว่าง
5. เด็กชายชนะวัฒน์  ประเสริฐโถ
6. นางสาวชลธิชา  โคษา
7. เด็กหญิงณัฎวิภา  ไกรวิเศษ
8. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยกระโทก
9. เด็กหญิงดุสิตา  จอนดอน
10. นางสาวธิดาพัฒน์  ทองใบ
11. นางสาวนนทิยา  รมพึง
12. นายบุญยฤทธิิ์  วงษาชาติ
13. เด็กหญิงพรทิพา  ธรรมชาติ
14. เด็กชายมหรรฆพล  พวงพันธ์
15. นางสาวมัณฑนา  สมแจ้
16. เด็กชายวรวิช  ทันเกตุ
17. เด็กชายวรากร  นนทะการ
18. เด็กชายศตวัฒน์  ในทอง
19. นางสาวศศิธร  อาจนะรา
20. นายสมเกียรติ  นนทะการ
21. นางสาวสิริยากร  สุภาผล
22. นางสาวสุดารัตน์  ชัยวงค์
23. นางสาวสุธิดา  บุญขาว
24. นายสุริยา  พลสงคราม
25. นายสุเมธ  ใจมนต์
26. นายอติเทพ  จันทร์เทศ
27. เด็กชายอภิสิทธิ์  สมเพชร
28. นายอานันท์  จันทิมาลย์
29. นางสาวเกษมณี  ใบแสง
30. นางสาวเสาวนีย์  บุญนะรา
 
1. นาย กู้เกียรติ   ละอองดี
2. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
3. นางสาวอัมพร   อาจภักดี
4. นายไกรลาศ  ผุดผา
5. นางยุพยงค์  บำรุง
6. นางสาวพรกมล  สมพงษ์
7. นางสาวณัฐพร  พงษ์ธนู
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์   ไชยพัฒน์
2. เด็กหญิงอัญมณี  กลางมณี
 
1. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
2. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กชายธวัชชัย  รัตโน
2. เด็กชายพงษ์พณิช  เสนาภักดิ์
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
2. นายอาณากร  บุญศิลป์
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวทิพย์สุรี  ซุยซวง
2. นางสาวมาริสา  ดอนภิรมย์
 
1. นายสังเวียน  ไสว
2. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปราโมทย์  สุขเสน
2. เด็กชายยุรนันท์  ขุมเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชนินทร์  แสงนวน
2. นายเมธา  อุปมา
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพงศ์  สุวชาติ
2. เด็กชายเอิ้ออังกูรณ์  สาลิวงษ์
 
1. นายสุวัฒน์  เกิดปราชญ์
2. นายนัฐกร  เจริญศรี
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนธิรา  เกษอินทร์
2. เด็กหญิงอัญญาภรณ์  สิทธิศร
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
2. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พินิจผล
2. เด็กหญิงเมทินี  จันทร์เทพา
 
1. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
2. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชนินทร์  แสงนวน
2. นางสาวณัฐวดี  บุญหวาน
 
1. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
2. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุวกานต์  พงษ์เพศ
2. นายอัมรินทร์  คำบุญ
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
2. นางสาวกนกพร  จันตะ
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอิทธิพล  จันฉาย
2. นายโกเมท  นันทสิงห์
 
1. นายสังเวียน  ไสว
2. นางสาวกนกพร  จันตะ
 
120 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ถนอม
2. เด็กหญิงจตุพร  ช้างขนุน
3. เด็กชายเฉลิมชัย  สุภาพ
 
1. นางสาวสาวิณี  สตารัตน์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
121 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ศักดิ์  พงษ์ชาติ
2. นายพุฒิพงศ์  วงษ์ปลั่ง
3. นายเสกสิทธิ์  ราชวงค์
 
1. นายสังเวียน  ไสว
2. นางวิลาสิณี  คิ้วสุวรรณ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชินวัตร  วิเชียร
2. นางสาวสุภาพร  ประมูลชาติ
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
2. นายสุวัฒน์  เกิดปราชญ์
 
123 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธวัชชัย  รัตโน
2. เด็กชายพงษ์พณิช  เสนาภักดิ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  จินดาวงษ์
 
1. นายอาณากร  บุญศิลป์
2. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
 
124 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษดา  จำปาสี
2. นายธวัชชัย  แก้วขุนทด
3. นายเดชา  อินแพง
 
1. นายอาณากร  บุญศิลป์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
125 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายนิรวิทย์  หมื่นจิตร
2. เด็กหญิงสุวนันท์  จันสมุด
3. เด็กชายอนุชา  ศรีลาชัย
 
1. นายอาณากร  บุญศิลป์
2. นางสาวสาวิณี  สตารัตน์
 
126 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 - - - 1. นายพุฒิพงษ์  วงษ์ปลั่ง
2. นางสาววิลัยภรณ์  ดอนแก้ว
 
1. นายสังเวียน  ไสว
2. นายอาณากร  บุญศิลป์
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยญา  ลูไธสง
2. นายวิวัฒน์  นิตยวรรณ
3. นายเจษฎา  มาลุน
 
1. นางสาวกนกพร  จันตะ
2. นางรักชนก  สิงห์คำ
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนศักดิ์  สังข์ชาติ
2. นายปฏิพัธ  ธรรมพร
3. นายอภิสิทธิ์  ศรีระษา
 
1. นางสาวกนกพร  จันตะ
2. นางรักชนก  สิงห์คำ
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงงามลักษณ์  สมันพงษ์
2. เด็กหญิงนิธินารถ  พวงไพร
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  นิลา
 
1. นางสาวนริศรา  ใจมนต์
2. นายนำพล  จุมพิศ
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิพรัตน์  ทองอินทร์
2. นางสาวธัญรัตน์  ศรีสัจจา
3. นางสาวปานฤทัย  พรหมประสงค์
 
1. นายนำพล  จุมพิศ
2. นายอนรรฆศักดิ์  ยศวิจิตร
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   เศตรศิลป์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ใจดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   วิทยา
 
1. นางรักชนก  สิงห์คำ
2. นายอนรรฆศักดิ์   ยศวิจิตร
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริขวัญ  เทาศิริ
2. นางสาวศิริวรรณ  ศรีสุวรรณ
3. นางสาวสุชาดา  ดอกพอง
 
1. นายบันลือ  สิทธิศร
2. นายอนรรฆศักดิ์   ยศวิจิตร
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัศวรรณ  เพชรแก้ว
2. นางสาวปรางทิพย์  จันแสง
3. นางสาวพลอยฉัตร  พินิจผล
 
1. นางสาวชญาทิพย์  กุณฑีทอง
2. นางสาวเจษวราภรณ์  มโนรัตน์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ระหาร
2. เด็กหญิงจินดาพร  จันทะสุข
3. เด็กหญิงทัศวรรณ  ศรีระษา
 
1. นางสาวชญาทิพย์  กุณฑีทอง
2. นางสาวเจษวราภรณ์  มโนรัตน์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนงลักษณ์  ขุมเงิน
2. นางสาวปานระวี  พงษ์กิ่ง
3. นางสาวอัญชนา  จันทร์นัน
 
1. นางสาวชญาทิพย์  กุณฑีทอง
2. นางสาวเจษวราภรณ์  มโนรัตน์