สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐดาว  สิทธิศร
 
1. นางสาวอัญชลี  ดวงใจ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 33 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนม์ฤดี  เจริญศรีเมือง
2. เด็กหญิงณัฐทัชพร  พลภักดี
 
1. นางวณัฐศิกานต์  ศรีทะบาล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปรัชญากร  สำโรงแสง
2. นางสาวรัตนา  ภาษี
 
1. นางสาวลักขณา  นิยมทอง