สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุขันธ์ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรางคณา  ปรือปรัก
 
1. นางสาวถนอมนวล  ชูเชื้อ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ประจำ
2. เด็กหญิงทวินันท์  ผิวอ่อน
3. เด็กหญิงปนัตตา  ดวงวัง
 
1. นางสุกัญญา  อุทธิเสน
2. นางศศิธร  แก้วเล็ก
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  อายุวงษ์
2. เด็กหญิงสุธัญญา  ศรีสัจจา
 
1. นายไพสิทธิ์  พั่วระยะ
2. นางวิลาวัลย์  พั่วระยะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิราวัฒน์  แสงเพ็ง
2. นายภานุวัฒน์  รัตนา
 
1. นางสาววรรณธนา  วงศ์พิทักษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีอินทรีย์  จันทรสาขา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพิชญานิน  จันทร์ศรี
2. นางสาวอรวรรณ  หาญพิทักษ์
 
1. นายบุญช่วย  จันทร์ศรี
2. นางมนต์ทิพย์  คันศร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวกมลพัชร  บุญขาว
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นายพชร  พันธุ์ปัก
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายกฤษดา  แพงตา
2. เด็กหญิงวิมลวรรณ  เกิดโอสา
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
2. นางสาวณัฐพร  พงษ์ธนู
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.29 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรนภา  อั๋นดอนกลอย
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรุณศรี  ดวงธนู
 
1. นางสมจิตร์  รักพงษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุทธิดา  บุญขาว
 
1. นางสาวศุภรางค์  แสงหิรัญ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 74.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรหมพร  พรหมศรี
 
1. นางสาวศิราภรณ์  แสนพงศ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรพันธ์  สุดดี
2. นางสาวจุฑารัตน์  จันภักดี
3. นางสาวนนระญา  แพงมาก
4. นางสาวหทัยทิพย์  ประสูติ
5. นางสาวอรวรรณ  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาววิมลรัตน์  ชวดพงษ์
2. นายทวีศิลป์  อสิพงษ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิพร  อ่อนคำ
2. นางสาวอัครานี  วงศ์ยะลา
3. นางสาวอัจฉรี  กัลยา
 
1. นางสาวพัชรวลัย  บรรเทา
2. นางวราภรณ์  โสมาสุข