สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุทุมพรวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอัฏฉราพร  นิรันดร์
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ฉิมพาลี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดวงนารีย์  ระยับศรี
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ฉิมพาลี
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66.98 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กัณนิกา
2. เด็กหญิงศิรินญา  เงินจันทร์
3. เด็กหญิงสงการนต์  บุตรบุราณ
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ฉิมพาลี
2. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วชิงดวง
2. เด็กหญิงอัมภวรรณ  บุญเทพ
 
1. นายทรัพย์วิจิตร  ผกากลิ่น
2. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 59.61 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกฤษณะ  มณีนิล
2. เด็กชายชนินทร์  แก้วสง่า
 
1. นายสัมฤทธิ์  สมใจ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.69 ทองแดง 9 1. เด็กชายคำภีร์  อ่อนสี
2. เด็กชายธีระพล  มิ่งพิจารณ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  สมใจ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำโฮม
2. เด็กหญิงน้ำฝน  วนสันเทียะ
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  กระแสสินทร์
4. เด็กหญิงวรรณิดา  อุตภา
5. เด็กหญิงศิริพร  จันทร์หอม
 
1. นายวิทยากร  บุญศักดิ์
2. นางสาวิธิดารัตน์   ทูลภิรมย์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.6 เงิน 10 1. เด็กชายบูรพา  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงอรสา  พรหมวงษ์
 
1. นางสาวรพีพร  โพธาราม
2. นางสมทรัพย์  คงครบ
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงประกายรัตน์  เวียงอินทร์
2. เด็กหญิงพิชญาวี  บัวทอง
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
2. นางสุชานาฏ  สุทธิรัตนา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิฌา  โตแป้น
 
1. นายสัมฤทธิ์  สมใจ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอัญธิสา  แก้วแสน
 
1. นายสัมฤทธิ์  สมใจ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  ขุมคำ
 
1. นายสัมฤทธิ์  สมใจ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอัครพล  สมใจ
 
1. นายสัมฤทธิ์  สมใจ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงราณี  พุลทา
2. เด็กหญิงไพริน  ชินราด
 
1. นางสาวกิตติยาภรณ์  จันทมุข
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พลอยงาม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเมธณี  ทองบ่
 
1. นายสัมฤทธิ์  สมใจ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกัมปนาท  เสนานิคม
2. เด็กชายวรัญญู  บุญแสง
3. เด็กชายสิทธิพล  สมใจ
 
1. นายสัมฤทธิ์  สมใจ
2. นางสาวปิยมาส  กิ่งแก้ว
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  แหวนเงิน
 
1. นางสาวรพีพร  โพธาราม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง 7 1. เด็กหญิงนิรชา  แก้วบุตรดา
 
1. นางสาวบุหงา  ศรียงยศ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายวรชาติ  เข็มไทย
 
1. นางสาวกัลป์ชญาษ์  อัครพลธ์ศิริ
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทัศนา  ใจแน่น
2. เด็กหญิงทัศนีย์  ใจแน่น
3. เด็กหญิงนิตยา  วาดงาม
4. เด็กหญิงพิณทิพย์  สมบัติ
5. เด็กหญิงอัญชลี  สุขเกษม
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ปัตตายะโส
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
2. นางสุพรรณี  บุญเย็น
3. นางสาวลัดดาวัลย์  พลอยงาม
4. นางสาวกิตติยาภรณ์  จันทมุข
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปวีณา  แก้วกัลยา
2. เด็กชายวิชรุจน์  เขตนิมิตร
 
1. นางสาวกัลป์ชญาษ์  อัครพลธ์ศิริ
2. นางสุพรรณี  บุญเย็น
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงชิตชนก  ไผ่ล้อม
2. เด็กหญิงอรยา  เป้าสี
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
2. นางสาวปัทมน  สิงห์ชะฏา
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายต่อพล  ไชยบำรุง
2. เด็กชายอติคุณ  ชารี
3. เด็กชายอนุพงศ์  ศรีวิสรณ์
 
1. นางสาวกิตติยาภรณ์  จันทมุข
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พลอยงาม
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญา  ธนภัทรดวงงาม
2. เด็กหญิงรมิตา  ธนภัทรดวงงาม
3. เด็กหญิงเก็จมณี  บุตรดี
 
1. นางสาวสุชานาฏ  สุทธิรัตนา
2. นางสมทรัพย์  คงครบ
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรลดา  ศรีเพชร
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกิดโชค
 
1. นายวิทยากร  บุญศักดิ์
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ตั้งพิมาย
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายศิริศักดิ์  บุตวงค์
 
1. นางสุชานาฏ  สุทธิรัตนา