สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุทุมพรวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 59.61 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายกฤษณะ  มณีนิล
2. เด็กชายชนินทร์  แก้วสง่า
 
1. นายสัมฤทธิ์  สมใจ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงประกายรัตน์  เวียงอินทร์
2. เด็กหญิงพิชญาวี  บัวทอง
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
2. นางสุชานาฏ  สุทธิรัตนา
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงปวีณา  แก้วกัลยา
2. เด็กชายวิชรุจน์  เขตนิมิตร
 
1. นางสาวกัลป์ชญาษ์  อัครพลธ์ศิริ
2. นางสุพรรณี  บุญเย็น