สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุทุมพรวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอัฏฉราพร  นิรันดร์
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ฉิมพาลี
 
2 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 66.98 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กัณนิกา
2. เด็กหญิงศิรินญา  เงินจันทร์
3. เด็กหญิงสงการนต์  บุตรบุราณ
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ฉิมพาลี
2. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงวราภรณ์  แก้วชิงดวง
2. เด็กหญิงอัมภวรรณ  บุญเทพ
 
1. นายทรัพย์วิจิตร  ผกากลิ่น
2. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 61.69 ทองแดง 9 1. เด็กชายคำภีร์  อ่อนสี
2. เด็กชายธีระพล  มิ่งพิจารณ์
 
1. นายสัมฤทธิ์  สมใจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงกุลธิดา  มะโนรัตน์
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอัญธิสา  แก้วแสน
 
1. นายสัมฤทธิ์  สมใจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงเมธณี  ทองบ่
 
1. นายสัมฤทธิ์  สมใจ
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรลดา  ศรีเพชร
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ