สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุทุมพรวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  คำโฮม
2. เด็กหญิงน้ำฝน  วนสันเทียะ
3. เด็กหญิงพิมพกานต์  กระแสสินทร์
4. เด็กหญิงวรรณิดา  อุตภา
5. เด็กหญิงศิริพร  จันทร์หอม
 
1. นายวิทยากร  บุญศักดิ์
2. นางสาวิธิดารัตน์   ทูลภิรมย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73.6 เงิน 10 1. เด็กชายบูรพา  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงอรสา  พรหมวงษ์
 
1. นางสาวรพีพร  โพธาราม
2. นางสมทรัพย์  คงครบ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิฌา  โตแป้น
 
1. นายสัมฤทธิ์  สมใจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธวัชชัย  ขุมคำ
 
1. นายสัมฤทธิ์  สมใจ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงชิตชนก  ไผ่ล้อม
2. เด็กหญิงอรยา  เป้าสี
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
2. นางสาวปัทมน  สิงห์ชะฏา
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายศิริศักดิ์  บุตวงค์
 
1. นางสุชานาฏ  สุทธิรัตนา