สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. นางสาวขนิษฐา  ขาวแก้ว
 
1. นางสาวอัมพาพร  ยิ่งเชิดดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ศรีหะจันทร์
2. เด็กหญิงชลิดา  สุตะพันธ์
 
1. นางสาวอัมพาพร  ยิ่งเชิดดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. นายธีรวุฒิ  บุดสี
 
1. นายณัฐวุฒิ  พาหา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนราธิป  ทีภูงา
2. เด็กหญิงพลอย  แก่นที
3. เด็กหญิงอมราวดี  ไชยเสนา
 
1. นางสาวพลอยไพริน  วิรุณพันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โคตรโพนสูง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  คูคำ
3. เด็กชายอัมรินทร์  ไกรจันทร์
 
1. นายโพธิ์ชัยวัตร  ใยพันธ์
2. นางสาวพลอยไพริน  วิรุณพันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.82 ทอง 4 1. เด็กชายบดินทร์  ใจตั้ง
2. เด็กชายวริศ  บัวส่อง
 
1. นายเกรียงไกร  เต็มศรี
2. นางสาวพลอยไพริน  วิรุณพันธ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  คูคำ
2. เด็กหญิงมิรันตรี  ดำเกลี้ยง
3. เด็กหญิงอภิญญา  บุญเชิด
4. เด็กหญิงอุษณีย์  สีเสน
5. เด็กหญิงเสาวณีย์  ไชยสาร
 
1. นางลาวัลย์  สังวรณ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศันสนีย์  แก้วใสย์
2. นางสาวศิริประภา  รัตนะโสภา
 
1. นางสาวเกตรณคร  หนองแคน
2. นางลาวัลย์  สังวรณ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.42 เงิน 7 1. เด็กหญิงสิริจันทร์  จุลมณี
 
1. Mrs.Richel  L.Fernandez
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  คำโสภา
 
1. Mrs.Richel  L.Fernandez
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรธร  นาห่อม
 
1. Mrs.Richel  L.Fernandez