สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. นางสาวขนิษฐา  ขาวแก้ว
 
1. นางสาวอัมพาพร  ยิ่งเชิดดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกนกนิภา  ศรีหะจันทร์
2. เด็กหญิงชลิดา  สุตะพันธ์
 
1. นางสาวอัมพาพร  ยิ่งเชิดดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 7 1. นายธีรวุฒิ  บุดสี
 
1. นายณัฐวุฒิ  พาหา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปนัดดา  คำโสภา
 
1. Mrs.Richel  L.Fernandez