สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  โคตรโพนสูง
2. เด็กชายธีรศักดิ์  คูคำ
3. เด็กชายอัมรินทร์  ไกรจันทร์
 
1. นายโพธิ์ชัยวัตร  ใยพันธ์
2. นางสาวพลอยไพริน  วิรุณพันธ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  คูคำ
2. เด็กหญิงมิรันตรี  ดำเกลี้ยง
3. เด็กหญิงอภิญญา  บุญเชิด
4. เด็กหญิงอุษณีย์  สีเสน
5. เด็กหญิงเสาวณีย์  ไชยสาร
 
1. นางลาวัลย์  สังวรณ์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71.42 เงิน 7 1. เด็กหญิงสิริจันทร์  จุลมณี
 
1. Mrs.Richel  L.Fernandez