สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศศิธร  พรหมจันทร์
 
1. นางสาววชิรินทรา  ฐาณิศร์อนันต์กุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุตรราช
 
1. นางสาววชิรินทรา  ฐาณิศร์อนันต์กุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงดารุณี  มะเดื่อ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กันยาวงศ์
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีภักดิ์
2. นางสาวมยุรี  ศรีภักดิ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายสุริยา  เพ็ชรเลิศ
 
1. นายอภิชาติ  ไตรพรม
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุญชิต
2. เด็กชายจตุรพัฒน์  ฐานะวัน
 
1. นางณัฐปภัสร์  ศรีสุวรรณ์
2. นายอภิชาติ  ไตรพรม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพิมฤดี  ถนอมพลกรัง
 
1. นายอภิชาติ  ไตรพรม
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.75 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัยญารัตน์  ดวลสูง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุตะพันธ์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองลาย
 
1. นางสาวสุกัญญา  วันทอง
2. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิชญฎา  โยงรัมย์
2. เด็กหญิงศิริญญา   พรมตา
3. เด็กหญิงอรณิชา  ศรีหวาด
 
1. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์
2. นางสาวสุกัญญา  วันทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.55 ทองแดง 5 1. เด็กชายคมกริช  มั่นจันทึก
2. เด็กชายเบญจพล  โนนน้อย
 
1. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.87 ทองแดง 8 1. เด็กชายนพกร  ประจักษ์
2. เด็กชายภานุพงศ์  ป้องกัน
 
1. นางสาวสุกัญญา  วันทอง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพิณ  มะยม
2. เด็กชายกฤษติศักดิ์  ทองแดง
3. เด็กชายคมกริช  แปลงศรี
4. เด็กชายชัยชนะ  ประคองชัย
5. เด็กชายชัยวัฒน์  บุดดาวงศ์
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  สงวนแก้ว
7. เด็กชายธนธรณ์  ศิริมูล
8. เด็กชายธนากร  สัญจร
9. เด็กชายธนากร  พันดี
10. เด็กหญิงธันชนก  กันตรง
11. เด็กหญิงนริศรา  ศรีเชื้อ
12. เด็กหญิงนิจจารีย์  ฉายลักษ
13. เด็กชายพีรพัฒน์  จิตรไธสง
14. เด็กชายภัสกรณ์  โพธิ์ศรี
15. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มั่นคง
16. เด็กหญิงวชิราพรรณ  บุญชู
17. เด็กชายศณาวุธ  ชิณสุวงษ์
18. เด็กชายศราวุฒิ  คำนัน
19. เด็กชายอนันยศ  กิ่งนนท์
20. เด็กหญิงเพชรมณี  ไชยะเลิศ
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีผุย
2. นางณิชาภา  รักษาศิริ
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงกานธิดา  พงษ์วัน
 
1. นางณิชาภา  รักษาศิริ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 16 1. เด็กชายวริทธิ์  ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงอรอุมา  บัวระกา
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีผุย
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงจณิสตา  เทียงเดช
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ประภา
3. เด็กหญิงบุญหลาย  ไกรพนม
4. เด็กหญิงปวีณา  จอมภู
5. เด็กหญิงพรนิตา  ประดับบุตร์
6. เด็กหญิงพรพิมล  วีระทูร
7. เด็กชายวีรพงษ์  ช่างโม
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันมา
9. เด็กหญิงอารียา  สาลี
10. เด็กชายโสภณ  ศรียงยศ
 
1. นางณิชาภา  รักษาศิริ
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทะนาม
2. เด็กหญิงธัญสิริ  ชินบุตร
3. เด็กหญิงธิติมา  เข็มทอง
4. เด็กหญิงบุษกร  ขันติวงศ์
5. เด็กหญิงปภาดา  เจตนา
6. เด็กชายวรชัย  คำชาย
7. เด็กหญิงศิรปภา  คำน้อย
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองดี
9. เด็กหญิงศุลี  สตรางค์จันทร์
10. เด็กหญิงสิริยากร  มณีรัตน์
11. เด็กชายอนุรักษ์  แสงวรรณกูล
12. เด็กหญิงอลิษา  พันธ์โชค
13. เด็กหญิงอังคณา  ปิ่นทอง
14. เด็กหญิงเบญญา  งามแสง
15. เด็กหญิงเสาวณีย์  ทาระขจัด
 
1. นางสาวนิตยา  แพงศรี
2. นายอุทัย  มณีสาย
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงขณิฐา  กองชนะ
2. เด็กหญิงนริชา  พันธ์เพชร
 
1. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทวัฒน์  หนองบัว
 
1. นายบุญเพ็ง   พรมศรี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กชายอชิตพล  สังข์ขาว
 
1. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงวนิดา  พินทอง
 
1. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวิดา  คำแหง
 
1. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริประภา  ธรรมดา
 
1. นายโกวิท  สิทธิศักดิ์
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ใสดี
2. เด็กชายณัฐวัฒิ  ชำนิสังข์
3. เด็กชายธนาวิน  นนธิจันทร์
4. เด็กหญิงปรารถนา  พิมพา
5. เด็กหญิงรินดา  โพธิ์เสน
6. เด็กหญิงสิริยากร  มณีรัตน์
7. เด็กหญิงสุภาพร  สุพิมพ์
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หล้าวัน
 
1. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน
2. นางสาวลิชรภรณ์  วงศ์วรรณา
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิธร  ฝากทอง
 
1. นายไตรรัตน์  ศรีจันทร์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชาดา  วรครุฑ
 
1. นางสาวลัดดา  อรัญกุล
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.13 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสายฝน  ชัยศุภรัศมีกุล
 
1. นายไตรรัตน์  ศรีจันทร์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงพรม
 
1. นางสาวลัดดา  อรัญกุล
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาลินี  ศรีสะออน
 
1. Mrs.LEI  GUANG TIAN
 
28 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  หินเงิน
 
1. นายโกวิท  สิทธิศักดิ์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  สิมลี
2. เด็กหญิงอุบลวรรณ  ถาวร
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุตรราช
 
30 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชยากร  ปาทาน
2. เด็กชายสุริยกร  คำมูล
3. เด็กชายอภิเดช  ขันที
 
1. นายไพบูลย์  ประจำ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรกช  หงษ์ศิริ
2. เด็กหญิงฐานปนี  บุญสิงห์
3. เด็กชายวันเฉลิม  โพธิ์ชัย
 
1. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน