สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 59.5 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศศิธร  พรหมจันทร์
 
1. นางสาววชิรินทรา  ฐาณิศร์อนันต์กุล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายสุริยา  เพ็ชรเลิศ
 
1. นายอภิชาติ  ไตรพรม
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.75 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกัยญารัตน์  ดวลสูง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  อุตะพันธ์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ทองลาย
 
1. นางสาวสุกัญญา  วันทอง
2. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงขณิฐา  กองชนะ
2. เด็กหญิงนริชา  พันธ์เพชร
 
1. นางสาวบุปผา  วิสุทธิมโน