สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเคียวนำ สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงฐิติมา  บุตรราช
 
1. นางสาววชิรินทรา  ฐาณิศร์อนันต์กุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงดารุณี  มะเดื่อ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  กันยาวงศ์
 
1. นางสาวมยุรี  ศรีภักดิ์
2. นางสาวมยุรี  ศรีภักดิ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 66 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพิมฤดี  ถนอมพลกรัง
 
1. นายอภิชาติ  ไตรพรม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.55 ทองแดง 5 1. เด็กชายคมกริช  มั่นจันทึก
2. เด็กชายเบญจพล  โนนน้อย
 
1. นางสาวศรัณย์ธิษณ์  มีพันธ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 62.87 ทองแดง 8 1. เด็กชายนพกร  ประจักษ์
2. เด็กชายภานุพงศ์  ป้องกัน
 
1. นางสาวสุกัญญา  วันทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 16 1. เด็กชายวริทธิ์  ประกอบกิจ
2. เด็กหญิงอรอุมา  บัวระกา
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีผุย
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 65.13 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสายฝน  ชัยศุภรัศมีกุล
 
1. นายไตรรัตน์  ศรีจันทร์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสงพรม
 
1. นางสาวลัดดา  อรัญกุล